Responsive image


Pályázati felhívás - Üzletház I. jelű épület 2. számú üzlet

Feltöltve: 2021-02-26 10:41:37

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet – Derecske Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának, valamint elidegenítésének feltételeiről szóló 34/2018. (XII. 21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Helyi lakásrendelet) alapján – a derecskei 74 helyrajzi szám alatt felvett, a valóságban 4130 Derecske, Makkay János téren található Üzletház I. jelű épület üzlethelyiségének bérbeadás útján történő hasznosítására.

I. Általános információk, bérbeadandó helyiség

1.) A bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó) megnevezése, székhelye, telefonszáma: Derecske Város Önkormányzata, 4130 Derecske, Köztársaság út 87., telefonszám: +36 (54) 410-078.

2.) A pályázat tárgyának megnevezése: „A derecskei 74 helyrajzi számú, 4130 Derecske, Makkay János téren lévő Üzletház I. jelű épület üzlethelyiségének bérbeadás útján történő hasznosítása”.

3.) A hasznosítás célja, formája, a helyiségben végezhető tevékenység megnevezése: Az alábbiakban megnevezett önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség (a továbbiakban: helyiség) piaci alapon, bérbeadással történő hasznosítása nyilvános pályázati eljárással: 

 

Üzletház I. jelű épület

Nem lakás céljára szolgáló helyiség megnevezése

Hasznos alapterület

(m2)

A helyiségben végezhető tevékenység megnevezése 

2. számú üzlet

30,00

kereskedelmi, szolgáltató tevékenység

A helyiség műszaki állapotát, felszereltségét, közműellátottságát a Pályázati felhívás 1. számú mellékletét képező Műszaki leírás tartalmazza.

A pályázónak a Pályázati felhívás 2. számú mellékletét képező Felolvasó lapon szükséges megjelölnie, hogy mennyi bérleti díjra tesz ajánlatot. 

4.) A helyiség helyszíni megtekintésének időpontja: 2021. március 8. (hétfő) 9.00 óra 

5.) A helyiség bérleti díjának (helyiségbér) minimális havi nettó összege:

 

Üzletház I. jelű épület

Nem lakás céljára szolgáló helyiség megnevezése

Bérleti díj minimum összege (Havi nettó Ft)

 

+ ÁFA

2. számú üzlet

30.000.-

A kiíró tájékoztatja a pályázókat arról, hogy a nettó bérleti díjat általános forgalmi adó (ÁFA) terheli, melynek jelenlegi mértéke 27 %. A nyertes pályázóval a helyiségbérleti szerződés az általa megajánlott havi nettó bérleti díj + ÁFA összeggel kerül megkötésre, azaz a havi nettó bérleti díjat ÁFA összeggel növelten szükséges a Bérlőnek a Bérbeadó részére megfizetni.

A pályázónak a Pályázati felhívás 2. számú mellékletét képező Felolvasó lapon szükséges feltüntetnie a helyiség havi nettó bérleti díjára vonatkozó ajánlatát azzal, hogy a pályázatban szerepeltetett bérleti díj összege nem lehet alacsonyabb a fenti táblázatban megjelölt minimum bérleti díj összegétől.

A nyertes pályázatban megajánlott, a Bérbeadó által elfogadott havi bérleti díj összegét a Bérbeadó a helyiségbérleti szerződés időtartama alatt évente február 1. napjától az inflációval azonos mértékben megemeli.

6.) Az ajánlati kötöttség időtartama:

A pályázó ajánlati kötöttsége a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.
A pályázó az ajánlatához a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a Bérbeadó a nyertes pályázóval ezen időponton belül szerződést köt, vagy a Bérbeadó a pályázókkal írásban közli, hogy az eljárást eredménytelennek minősíti.

7.) A helyiségbérlet időtartama: határozott idő, 5 év.

8.) A megkötendő szerződés típusa: helyiségbérleti szerződés.

 

II. A pályázaton való részvétel feltételei

 

1.) Pályázat benyújtására jogosultak: Pályázatot bármely nagykorú, cselekvőképes természetes személy, jogi személy (gazdasági társaság, szövetkezet, egyesület, alapítvány stb.), egyéni vállalkozó vagy egyéni cég benyújthat.

 

Nem nyújthat be pályázatot:

a) akinek az önkormányzattal szemben lejárt esedékességű köztartozása vagy egyéb tartozása van,

b) amely szervezet végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, 

c) amely szervezet tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették.

 

2.) Pályázati biztosíték megfizetése: 

 

A kiíró a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték letétbe helyezéséhez köti, azaz a pályázó köteles a Bérbeadó részére 30.000 Ft, azaz harmincezer forint összegű pályázati biztosítékot megfizetni. 

 

A pályázati biztosíték összegét a Bérbeadó OTP Bank Nyrt. Derecskei Fiójánál vezetett 11738118-15372985-10800014 számú bankszámlájára történő átutalással kell megfizetni. A befizetést igazoló bizonylatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét és a befizetés jogcímét.

Az átutalás/befizetés teljesítésének dokumentumát másolatban a pályázati dokumentációhoz csatolni kell!

 

A biztosítékot a pályázati felhívás kiíró által történő visszavonása, a pályázati ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, valamint az érvényes pályázatok elbírálása után - az alábbi kivételektől eltekintve - vissza kell adni.

 

Nem jár vissza a biztosíték, amennyiben:

a) a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt, vagy az eredményhirdetést megelőzően pályázatát visszavonta, vagy

b) a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt pályázatát visszavonta, vagy

c) a szerződés megkötése a pályázónak felróható okból hiúsul meg.

 

A pályázati felhívás kiíró által történő visszavonása esetén a pályázati biztosíték a visszavonást követő 8 napon belül átutalás útján visszafizetésre kerül.

Az érvénytelen pályázatot benyújtó pályázó részére a befizetett pályázati biztosíték összege az ajánlatok elbírálásáról szóló döntést követő 8 napon belül átutalás útján visszafizetésre kerül. 

A második helyezettként kihirdetett pályázó részére a befizetett pályázati biztosíték az első helyezettként kihirdetett pályázóval történő szerződéskötést követő 8 napon belül kerül visszafizetésre.

A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a szerződéskötéskor fizetendő óvadék összegébe beszámításra kerül.

 

III. A pályázat tartalma

 

A pályázatnak az alábbi sorrendben a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

a) Borítólap: a borítólapon a következő szövegrészt szükséges feltüntetni:

„Pályázat a derecskei 74 helyrajzi számú, 4130 Derecske, Makkay János téren lévő helyiség bérletére”

b) A Pályázati felhívás 2. számú melléklete szerinti Felolvasó lap.

A Felolvasó Lapon a pályázó adatain túl meg kell jelölni:

- a megpályázni kívánt helyiséget és a helyiség havi nettó bérleti díjának összegére vonatkozó ajánlatát, amely nem lehet alacsonyabb a minimális bérleti díj összegétől, valamint 

- a helyiségben folytatni kívánt konkrét kereskedelmi, szolgáltató tevékenység megnevezését.

A Felolvasó lapot a pályázónak szervezet vagy cég esetén cégszerű aláírással kell ellátnia.

c) Nem természetes személy pályázó esetén a pályázat részeként be kell nyújtani:

- cég esetén 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat másolati példányát, amennyiben cégeljárás során el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a változások bejegyzésének alapjául szolgáló okiratok vagy változásbejegyzési kérelem másolatát kell becsatolni,

- egyesület, alapítvány esetén a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló végzés másolatát, és a létesítő okirat másolatát,

- egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásból származó kivonat, vagy EV igazolvány másolatát.

d) Meghatalmazott (képviselő) eljárása esetén a meghatalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása.

e) Hasznosítási elképzelés, bérleti koncepció

A pályázónak pályázatában be kell mutatni a helyiség hasznosítási terveit, a bérletre vonatkozó koncepcióját. 

f) A Pályázati felhívás 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat. A nyilatkozat aláírásával a pályázó az alábbiakról nyilatkozik:

- a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el, különös tekintettel a szerződéskötés vállalásának követelményeire,

- a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul,

- nem áll végelszámolás alatt, vagy ellene csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban,

- az önkormányzattal szemben lejárt esedékességű köztartozása vagy egyéb tartozása nincs,

- tevékenységét nem függesztette fel, illetőleg nem függesztették fel,

- a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követő 60 napig az ajánlati kötöttséget vállalja, 

- a helyiséget/helyiségeket megtekintette, annak/azok állapotát, felszereltségét megismerte, és ajánlatát a helyiség/helyiségek megtekintését követően tette meg,

- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely minőségét a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani.

g) A pályázati biztosíték átutalásának/befizetésének teljesítését igazoló dokumentum másolata.

 

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy a fenti nyilatkozatok valódiságát jogosult ellenőrizni.

 

IV. A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

1.) A pályázat benyújtásának helye:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (4130 Derecske, Köztársaság út 87. „A” épület) előterében található gyűjtőládába bedobva.

2.) A pályázat benyújtásának határideje és módja:

 

2021. március 22. (hétfő) 10:00 óra!

A pályázatot 1 példányban írásban, zárt borítékban, magyar nyelven kell benyújtani. A pályázati dokumentum minden oldalát eredeti aláírással kell ellátni.


A borítékon kizárólag az alábbi szöveg szerepelhet: 

 

„Pályázat a derecskei 74 helyrajzi számú, 4130 Derecske, Makkay János téren lévő helyiség bérletére. Határidő előtt felbontani tilos!”

 

A pályázatnak a fent megjelölt határidőig be kell érkeznie a Bérbeadóhoz. A beadási határidőn túl érkezett pályázatokat a Bérbeadó érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek nyilvánítja!

 

V. A pályázatok felbontásának helye, időpontja

A pályázatok bontásának helye és ideje:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Díszterem (4130 Derecske, Köztársaság út 87., „B” épület)

2021. március 22. (hétfő) 10:30 óra

A pályázatok bontásán a Bérbeadó képviseletében eljárók, a pályázók, illetve meghatalmazottaik lehetnek jelen.


A kiíró a pályázatok nyilvános bontásakor a jelenlévőkkel ismerteti a Felolvasó lapról a pályázók nevét, lakóhelyét/székhelyét, a megpályázott helyiség megnevezését, a megajánlott helyiségbér havi nettó összegét.

A pályázatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyv készül.

 

VI. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés

A kiíró egy alkalommal biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A hiánypótlás nem eredményezheti a pályázó pályázati ajánlatának érdemben történő módosítását! A pályázat érvényessége a hiánypótlásra rendelkezésre álló idő leteltét követően állapítható meg.


A kiíró a pályázatok bontását követően a pályázóktól írásban felvilágosítást kérhet, amelynek megadása nem eredményezheti a pályázatban megfogalmazott vállalások, feltételek módosítását, csak azok értelmezését szolgálhatja.

 

VII. A pályázatok elbírálása, annak szempontjai

A pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül értékelni kell. 
A bírálat során meg kell állapítani a pályázatok érvényességét vagy érvénytelenségét. Az érvénytelenség okát pontosan meg kell jelölni.


Érvényes a pályázat, ha mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.

Érvénytelen a pályázat, ha:

a)      olyan pályázó nyújtotta be pályázatát, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,

b)     az a kiírásban meghatározott határidő eltelte után került benyújtásra,

c)     az nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, így különösen:

- nem tartalmaz ajánlatot a bérleti díjra, vagy a megajánlott bérleti díj nem éri el a bérbe adandó helyiségek listájában meghatározott bérleti díj alsó határát (minimum összegét),

- nem tartalmazza a pályázó által a megpályázott helyiségben folytatni kívánt konkrét kereskedelmi vagy szolgáltatási tevékenységet,

- a pályázat részeként valamely dokumentum nem vagy csak hiányosan kerül benyújtásra,

d)     a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére,

e)     a pályázó a hiánypótlásnak – a hiánypótlás teljesítésére irányadó határidő ellenére – nem vagy nem teljes körűen tesz eleget,

f)      a pályázó által megjelölt tevékenység a Pályázati felhívás I. 3. pontjában megnevezett tevékenységi körbe nem sorolható be,

g)     a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak.

Az érvénytelen pályázatot benyújtó nem vehet részt az eljárás további szakaszában.
 

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázó által folytatni kívánt tevékenység ismeretében, vagy egyéb okból a pályázatot elutasítsa, így a pályázót az eljárásból kizárja. 

Ha a meghirdetett helyiségekre a pályázók ugyanolyan tevékenység gyakorlását jelölik meg pályázatukban, úgy a döntéshozó arra a helyiségre hirdet nyertest, amely vonatkozásában a legmagasabb bérleti díjra vonatkozóan érkezett ajánlat, míg a másik helyiségre/helyiségekre a döntéshozó nem hirdet nyertest, hanem új pályázatot hirdet meg.

Ha az Üzletház I. jelű épületben lévő helyiségre korábban lefolytatott pályázati eljárás nyertese által folytatandó tevékenységgel azonos tevékenység gyakorlását jelöli meg a pályázó a pályázatában, úgy a döntéshozó a helyiség vonatkozásában nem hirdet nyertest, hanem új pályázatot hirdet meg erre a helyiségre.

Bírálati szempont:

A Bérbeadó az érvényes pályázatok közül megpályázható helyiségenként az adott helyiség helyiségbérére legmagasabb összegű havi nettó bérleti díjat megajánló pályázót hirdeti ki nyertesként!

A legmagasabb, azonban azonos összegű bérleti díjra érkezett pályázati ajánlatok közül a rangsor a Helyi lakásrendeletben foglalt szabályoknak megfelelően sorsolással kerül meghatározásra.

A Bérbeadó helyiségenként második helyezettet is jogosult hirdetni.

A pályázatok értékeléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

VIII. A pályázatokról elbírálása, a pályázók értesítésének módja, szerződéskötés, szerződéses feltételek

1.) A pályázatok elbírálása, a pályázók értesítésének módja:

A pályázati eljárás eredményéről, a nyertes pályázó személyéről, ennek alapján a szerződés megkötéséről – Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázó(ka)t a kiíró a döntést követő 8 napon belül írásban papír alapon vagy elektronikusan e-mailen tájékoztatja a pályázatok elbírálásáról.

2.) A szerződéskötés:

A helyiségbérleti szerződés helyiségenként az első helyen kihirdetett nyertes pályázóval kerül megkötésre.

A Bérbeadó a bérbeadásra meghirdetett Üzletház épületének térképen történő feltüntetését, az Üzletház és helyiségeinek önálló ingatlanként történő kialakítását és az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését az épület használatbavételi engedélyének kiadását követően rendezi.

A Bérbeadó a helyiség ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett helyrajzi számának feltüntetésével fogja a helyiségbérleti szerződést a nyertes pályázóval megkötni. 

A szerződéskötés (helyiség bérbeadás) legkorábbi időpontja: 2021. április 01. 


Amennyiben a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni. 

 

Bérbeadó kifejezetten rögzíti, hogy jogosult megtagadni a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval a helyiségbérleti szerződés megkötését.


3.) Szerződéses feltételek:

a) A pályázat nyertese, mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) az ajánlatában megajánlott havi nettó + ÁFA összegű bérleti díjon köteles megkötni a helyiségbérleti szerződést. 

b) Óvadék megfizetése:

A nyertes pályázónak a helyiségbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg két havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot (kaució) kell megfizetnie a Bérbeadó részére. 

Az óvadék összegébe a pályázati biztosíték összege beszámításra kerül, a nyertes pályázónak a beszámítás után fennmaradó összeget kell a Bérbeadó OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11738118-15372985-10800014 számú bankszámlájára megfizetni.

A befizetést igazoló bizonylatot a nyertes pályázó a helyiségbérleti szerződés megkötésekor köteles átadni a Bérbeadó részére.

Az óvadék a Bérbeadó számára szolgál biztosítékul arra az esetre, amennyiben az óvadékot nyújtó Bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítené, úgy a Bérbeadó az óvadékból a szerződés alapján fennálló követeléseit jogosult kielégíteni.

A Bérbeadó az óvadék összegét, illetve annak felhasználása esetén az óvadék maradvány értékét a bérleti jogviszony megszűnésének napján köteles a Bérlőnek visszafizetni.

c) A Bérlő a helyiséget albérletbe nem adhatja.

d) A Bérlő a bérleti díjon felül köteles a helyiség használatával kapcsolatban felmerülő valamennyi közüzemi díjat megfizetni.

e) A Bérlő kötelezettségei (Helyi lakásrendelet 43. § (2) bekezdése alapján):

- a helyiség burkolatainak, nyílászáróinak, berendezéseinek karbantartása, felújítása, pótlása, cseréje,

- a helyiségen belüli elektromos és épületgépészeti hálózatának karbantartása, felújítása, pótlása, cseréje, 

- az épület olyan központi berendezéseinek karbantartása, amelyeket a bérlő kizárólagosan használ, illetőleg tart üzemben,

- mindazon feladatok, melyek elvégzése nem a Bérbeadó kötelezettsége.

f) A Bérbeadónak nem feladata a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a helyiséget kialakítani, felszerelni, illetve berendezni és az ahhoz kapcsolódó szükséges munkálatokat elvégezni. A Bérlő a tevékenység folytatásához szükséges belső kialakítási munkálatokat saját költségén köteles elvégezni. A Bérlő a helyiség használatával kapcsolatban a ráfordított költségeinek megtérítését nem követelheti a Bérbeadótól. A Bérlő a helyiségbérleti szerződés megszűnése esetén az állag sérelme nélkül jogosult a berendezések elvitelére. 

A Bérlő köteles bárminemű kialakítási vagy átalakítási munkálatok megkezdése előtt a Bérbeadó előzetes hozzájárulását megkérni.

g) A Bérlő a helyiségbérleti szerződés megszűnése esetén a Bérbeadó erre irányuló kérelme esetén köteles az eredeti állapotot visszaállítani.

h) A Bérlő az általa gyakorolni kívánt tevékenységtől függően köteles az illetékes hatóságoktól az engedélyeket megkérni vagy a szükséges bejelentéseket megtenni.

i) A Bérlő köteles a helyiség folyamatos tisztán- és rendben tartásáról saját költségén gondoskodni.

j) A helyiségbérleti szerződés megszűnése, megszüntetése:

1.) A helyiségbérleti szerződés megszűnik:

- a határozott időtartam lejártával, 

- a felek a helyiségbérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik,

- ha a gazdasági társaság, illetőleg a nem gazdasági társaság formában működő jogi személy bérlő jogutód nélkül megszűnik,

- ha a bérlőnek a helyiségben végzett egyéni vállalkozói tevékenysége megszűnt.

 

2.) A helyiségbérleti szerződés rendkívüli felmondással megszüntethető:

a) A Bérbeadó részéről különösen:

- ha a Bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a helyiségbért nem fizeti meg,

- ha a Bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti,

- ha a Bérlő – ideérve az alkalmazottait is – a Bérbeadóval, az ingatlan további helyiségeinek bérlőivel szemben az együttélés követelményeivel ellentétes, tűrhetetlen magatartást tanúsít,

- ha a Bérlő a helyiséget rendeltetésétől eltérő célra használja, annak állagában kárt okoz, azt rongálja,

- amennyiben a Bérlő ellen hivatalosan és jogerősen közzétett végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás indul.

b) A Bérlő részéről különösen:

- a Bérbeadó által a helyiség rendeltetésszerű használatának jelentős és tartós akadályoztatása esetén,

- ha a Bérbeadó a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti.

 

IX. A pályázatra vonatkozó további információ, valamint a 
pályázati kiírás rendelkezésre bocsátásának, megtekintésének helye, módja, ideje

A Pályázati felhívás megtekinthető és letölthető a www.derecske.hu weboldalon, beszerezhető a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal (4130 Derecske Köztársaság út 87. szám alatt „A” épület) előterében.

A pályázattal kapcsolatban szóbeli tájékoztatás kérhető a következő telefonszámon: +36 (54) 410-078.


Telefonon érdeklődni az alábbi időpontokban lehet az (54) 410- 078 telefonszám 135-ös mellékén:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztály 

Hétfőtől, Kedd, Csütörtök: 8:00 – 12:00, 13:00-16:00 óra között
Pénteken: 8:00 – 12:00 óra között. 

Ügyintéző: Csizmadia Szilvia vagyongazdálkodási referens.


A kiíró a pályázati kiírást ingyenesen bocsátja pályázó rendelkezésére. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázót terheli, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók, a pályázat kiírója költségtérítésre nem kötelezhető.

 

X. Egyéb információk

A kiíró fenntartja a jogot a pályázati eljárás – indoklás nélküli – visszavonására és a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására bármilyen költség vagy kiadás megtérítése nélkül.

A pályázat kiírója a Pályázati felhívásban szereplő pályázati feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.

A pályázati feltételek megváltoztatását követően legalább nyolc nappal meg kell hosszabbítani a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidőt.

A Pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Helyi lakásrendeletben foglaltak az irányadóak.

 

Derecske, 2021. február 26. 

 

Bordán Szabolcs polgármester

 

Letölthető dokumentumok:

1. számú melléklet - Műszaki leírás

2. számú melléklet - Felolvasó lap

3. számú melléklet - Nyilatkozat

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook