Responsive image


Tájékoztató a bölcsődei felvétel rendjéről 2021.

Feltöltve: 2021-03-05 09:10:19

Tájékoztató a bölcsődei felvétel rendjéről

2021.

 

A szülő, gyermeke 2021/2022. nevelési évre történő bölcsődei felvételét

2021. április 19. (hétfő) és április 23. (péntek) 8-16 óra között kérheti.

 

Bölcsődei ellátás keretében a gyermek húszhetes korától nevelhető és gondozható

1.)

a) az óvodai nevelésre nem érett gyermek esetén a 2. pontban meghatározott időpontig,

b) a sajátos nevelési igényű gyermek esetén a 3. pontban meghatározott időpontig,

c) az a) és b) pont alá nem tartozó gyermek esetén, ha a harmadik életévét

- január 1-je és augusztus 31-e között tölti be, az adott év augusztus 31-éig,

- szeptember 1-je és december 31-e között tölti be, a következő év augusztus 31-éig, ha a szülő, törvényes képviselő nyilatkozik arról, hogy a gyermek napközbeni ellátását eddig az időpontig bölcsődei ellátás keretében kívánja megoldani.

2.)

Ha a gyermek harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján       

még nem érett az óvodai nevelésre, és óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja,     

bölcsődei ellátás keretében gondozható, nevelhető a gyermek negyedik életévének

betöltését követő augusztus 31-éig.

3.)

A bölcsődei ellátásban a sajátos nevelési igényű gyermek annak az évnek az augusztus 31.  

napjáig vehet részt, amelyben a hatodik életévét betölti.

 

A jelentkezéshez szükséges okiratok:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a szülő személyi igazolványa, lakcím kártya,
 • a szülők munkaviszonyának igazolása,
 • nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez,
 • egyéb igazolások, amely a gyermek bölcsődei felvételét indokolja.

 

A felvétel rendje:

 • Jelentkezni a Mese– Vár Óvoda és Bölcsőde Derecske, Városház u. 3. sz. alatt kell.
 • A felvételről a Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője dönt.
 • A felvételről az intézményvezető írásban értesíti a szülőt.

 

Bölcsődébe felvehető minden olyan kisgyermek, akinek a szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani napközbeni gondozását:

 • ha mindkét szülő dolgozik
 • az anya GYES mellett munkát vállal, vagy iskolarendszerű oktatásban vesz részt
 • az anya nem dolgozik, de szociális helyzeténél fogva gyermekorvos, védőnő,      

gyermekjóléti szolgálat javasolja felvételét,

 • az anya egészségi állapota indokolja a gyermek bölcsődei elhelyezését

 

A bölcsődei felvételre való jelentkezés minden évben az óvodai beíratással azonos időpontban

történik. Túljelentkezés esetén a felvételről felvételi bizottság dönt. Az elutasított gyermek, várakozó listára kerül. Év közben történő jelentkezés esetén férőhelyhiányában,
a várakozó listának megfelelően kerül felvételre a gyermek.

 

A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek számára, ha:

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

- nevelésbe vették.

 

Ha a 2020/2021-es nevelési évre történő bölcsődei beiratkozás módja a meghirdetettől eltérő lesz, értesítjük a szülőket, kövessék figyelemmel aktuális híreinket. Köszönjük.

 

Derecske, 2021. március 05.

 

                                                                                              Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde

                                                                                                          intézményvezetője

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook