Responsive image


Tájékoztató az óvodai felvétel rendjéről 2021.

Feltöltve: 2021-03-05 09:13:15

TÁJÉKOZTATÓ AZ ÓVODAI FELVÉTEL RENDJÉRŐL

2021.

 

A szülő, gyermeke 2021/2022. nevelési évre történő óvodai felvételét

2021. április 19. (hétfő) és április 23. (péntek) 8-16 óra között kérheti.

 

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Az a gyermek, aki 2021. augusztus 31-ig tölti be harmadik életévét, a nevelési év kezdő napjától, 2021. szeptember 1-től köteles az óvodai nevelésben – napi négy órában – részt venni!

 

A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

A döntés ellen közigazgatási pert a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet megindítani. A felmentést engedélyező szerv döntését a bíróság nem változtathatja meg.

 

Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az intézményvezető bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.

 

A szülő - a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével - az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a fenntartó által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. 

 

Az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. A szabálysértés pénzbírsággal is büntethető, melynek mértéke ötezer forinttól százötvenezer forintig terjedhet.

 

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

 

A jelentkezéshez szükséges okiratok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
  • a gyermek TAJ kártyája,
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági

     igazolvány (lakcímkártya),

  • a szülő személyi igazolványa, lakcím kártyája
  • a szülő (anya) munkaviszonyának igazolása (munkaviszony esetén),
  • nyilatkozat gyermekétkeztetés normatív kedvezmények igénybevételéhez,
  • egyéb igazolások, amely a gyermek óvodai, felvételét indokolja

 

Az óvodai felvételi jelentkezés az alábbi helyeken nyújtható be:

Mese -Vár Óvoda és Bölcsőde (4130 Derecske, Városház u. 3.)

 

A felvételről a Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője dönt. A felvételről
az intézményvezető írásban értesíti a szülőt. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja - amely legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő 30. nap – 2021. május 24.

 

A döntéssel szemben a közléstől számított 15 napon belül eljárás indítható, amelyet Derecske Város önkormányzat Képviselő-testületéhez (4130 Derecske, Köztársaság út 87.) címezve, de a Mese - Vár Óvoda és Bölcsődéhez kell benyújtani.

 

A gyermekeket megillető szociális kedvezmény:

 

Az intézményi gyermekétkeztetést ingyenesen kell biztosítani az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha

 

- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

- tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg

  vagy fogyatékos gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek,

- olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi

jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át vagy

- nevelésbe vették.

 

Ha a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozás módja a meghirdetettől eltérő lesz, értesítjük a szülőket, kövessék figyelemmel aktuális híreinket.

Köszönjük.

 

Derecske, 2021. március 05.

                                                                         

Mese – Vár Óvoda és Bölcsőde

Intézményvezetője

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook