Responsive image


Pályázati felhívás-Derecske, Köztársaság út 36. szám alatti műhely épület helyiségeire és közösségi tér funkciójú helyiségre

Feltöltve: 2021-03-08 14:53:50

 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. pályázatot hirdet – Derecske Város Önkormányzatának a TOP-2.1.1-16HB1-2017-00002 azonosító számú „Barnamezős területek rehabilitációja Derecskén” című projektje keretében, a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel konzorciumban, a Kft. tulajdonában álló 4130 Derecske, Köztársaság út 36. szám alatti, 3402/3 helyrajzi számú ingatlanon megvalósított – műhely épület helyiségeire és közösségi tér funkciójú helyiségre.

 

A bérbeadással érintett műhely épület Derecske Város Önkormányzata tulajdonát képezi. A Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft, mint Üzemeltető jogosult a műhely épület helyiségeinek és az épület közösségi tér funkciójú helyiségeinek bérbeadás útján történő hasznosítására.

 

I. Általános információk, bérbeadandó helyiségek

 

1.) A bérbeadó (a továbbiakban: Bérbeadó) megnevezése, székhelye, telefonszáma: Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft., 4130 Derecske, Köztársaság út 90., telefonszám: +36 (54) 410-005

 

2.) A pályázat tárgyának megnevezése: „A derecskei 3402/3 helyrajzi számú, 4130 Derecske, Köztársaság út 36. szám alatt lévő műhely épület helyiségeinek és közösségi tér funkciójú helyiségeinek bérbeadás útján történő hasznosítása.”

 

3.) A hasznosítás célja, formája: Az alábbiakban megnevezett Derecske Város Önkormányzata tulajdonában álló, Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft üzemeltetésében lévő, műhelyszolgáltató helyiségek (a továbbiakban: helyiségek) piaci alapon, bérbeadással történő hasznosítása nyilvános pályázati eljárással.

 

Az összesen 484,34 m2 hasznos alapterületű (10,50m x 48,43m befoglaló méretű, földszinti szintszámú, acélváz tartószerkezetű 5,31m építmény magasságú) műhely épület, valamint közösségi tér funkciójú épület az alábbiakat foglalja magába: 

Közösségi tér funkciójú épületrész helyiségei

Helyiség száma

Helyiség megnevezése

Hasznos terület (m2)

001

Közlekedő

12,61m2

002

Mozgáskorlátozott WC

7,57

003

Közösségi tér

50,56

004

Pihenő

14,46

005

Férfi előtér

2,24

006

Pissoár

3,05

007

Férfi WC

1,55

008

Takarító szertár

0,94

009

Női előtér

2,62

010

Női WC

1,43

Közösségi tér összesen

97,04

MŰHELYEK

 

011

Műhely I.

142,33

012

Műhely II.

120,31

013

Műhely II.

123,66

Műhelyek összesen

387,30

Épületek mindösszesen

484,34

A helyiségek műszaki állapotát, felszereltségét, közműellátottságát a Pályázati felhívás 1. számú mellékletét képező Műszaki leírás tartalmazza.

A Műszaki leírásban foglaltaknak megfelelően a bérlő a bérlet időtartama alatt jogosult a Közösségi tér funkciójú épületrész előtti, utcafront felőli személygépkocsi parkolóhelyek használatára azzal, hogy a Bérbeadó üzemeltetésében lévő elektromos töltőállomáshoz tartozó 2 db parkoló használatára nem jogosult a bérlettel összefüggésben.

A Bérbeadó tájékoztatja a pályázót arról, hogy a zöld felület és a rehabilitált talaj gondozása nem képezi a Bérlő feladatát, az a Bérbeadó feladatkörébe tartozik.

A bérbe adandó helyiségekhez - a műszaki leírásban felsorolt parkolókon kívül – nem tartozik egyéb gépjármű, tehergépjármű tárolását szolgáló hely, terület az ingatlanon belül. Ilyen igény esetén az ingatlantulajdonossal történő egyeztetés szükséges.

A pályázónak lehetősége van arra, hogy egy vagy több helyiségre vonatkozóan nyújtson be pályázatot. A pályázónak a Pályázati felhívás 2. számú mellékletét képező Felolvasó lapon szükséges megjelölnie, hogy melyik helyiség bérletére kíván pályázatot benyújtani!

 

4.) A helyiségekben végezhető tevékenység megnevezése:

 

A nyertes pályázó kizárólag gazdaságélénkítési, közösségi tevékenységek kiszolgálására irányuló célból jogosult a helyiségeket használni.

 

5.) A helyiségek helyszíni megtekintésének időpontja: 2021. március „8-tól előzetes egyeztetést alapján, munkanapokon.

 

6.) A helyiségek bérleti díjának (helyiségbér) minimális havi nettó összege:

 

 

MŰHELYEK

Műhelyépület

Bérleti díj minimum összege

(Havi nettó Ft)

 

 

+ ÁFA

Műhely I.

1200 Ft/m2

170.796 Ft

Műhely II.

1200 Ft/m2

144.372 Ft

Műhely III.

1200 Ft/m2

148.392 Ft

Műhely I, II, II

1000 Ft/m2

387.300 Ft

 

A kiíró tájékoztatja a pályázókat arról, hogy a nettó bérleti díjat általános forgalmi adó (ÁFA) terheli, melynek jelenlegi mértéke 27 %. A nyertes pályázóval a helyiségbérleti szerződés az általa megajánlott havi nettó bérleti díj + ÁFA összeggel kerül megkötésre, azaz a havi nettó bérleti díjat ÁFA összeggel növelten szükséges a Bérlőnek a Bérbeadó részére megfizetni.

 

A pályázónak a Pályázati felhívás 2. számú mellékletét képező Felolvasó lapon szükséges feltüntetnie az általa megpályázni kívánt helyiség havi nettó bérleti díjára vonatkozó ajánlatát azzal, hogy a pályázatban szerepeltetett bérleti díj összege nem lehet alacsonyabb a fenti táblázatban megjelölt minimum bérleti díj összegétől.

 

A nyertes pályázatban megajánlott, a Bérbeadó által elfogadott havi bérleti díj összegét – 1 évnél hosszabb időre megkötött helyiségbérleti szerződés esetén – a Bérbeadó a helyiségbérleti szerződés időtartama alatt évente február 1. napjától az inflációval azonos mértékben megemeli.

 

Bérbeadó tájékoztatja a pályázót arról, hogy a közösségi tér funkciójú épületrész igénybevétele hozzá tartozik a műhely funkciójú helyiségek bérletéhez. Ezért a közösségi tér funkciójú épületrész bérletével kapcsolatban felmerülő bérleti díj fizetési kötelezettség – a műhelyekre eltérő nyertes pályázó fennállása esetén – a nyertes pályázók között egyenlő arányban kerül meghatározásra a Bérbeadó részéről, a nyertes pályázók, mint bérlők közösen jogosultak az épületrész használatára.

 

A közösségi tér funckiójú épületrész bérletére vonatkozóan a Bérbeadó nem kér megajánlást a pályázók részéről. Ezen épületrész bérleti díját a Bérbeadó maga határozza meg a következők szerint: 

 

Helyiség megnevezése

Bérleti díj összege

(havi nettó Ft)

 

 + ÁFA

Közösségi tér funkciójú épületrész

120.000

 

7.) Az ajánlati kötöttség időtartama:

A pályázó ajánlati kötöttsége a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.
A pályázó az ajánlatához a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a Bérbeadó a nyertes pályázóval ezen időponton belül szerződést köt, vagy a Bérbeadó a pályázókkal írásban közli, hogy az eljárást eredménytelennek minősíti.

 

8.) A helyiségbérlet időtartama: határozott idő minimum 1 év/műhely/közösségi tér, maximum 5 év/műhely/közösségi tér. Amennyiben a pályázó mind a három műhelyre kíván pályázatot benyújtani, a helyiség bérlet időtartama hatorozott idő, 5 év.

 

9.) A megkötendő szerződés típusa: helyiségbérleti szerződés.

 

II. A pályázaton való részvétel feltételei

 

1.) Pályázat benyújtására jogosultak: Pályázatot bármely nagykorú, cselekvőképes természetes személy, jogi személy (gazdasági társaság, szövetkezet, egyesület, alapítvány stb.), egyéni vállalkozó vagy egyéni cég benyújthat.

 

Nem nyújthat be pályázatot:

a) akinek az önkormányzattal szemben lejárt esedékességűköztartozása vagy egyéb tartozása van,

b)     amely szervezet végelszámolás alatt áll, vagy az ellene indított csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban van, 

c)     amely szervezet tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették.

 

2.) Pályázati biztosíték megfizetése: 

 

A kiíró a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték letétbe helyezéséhez köti, azaz a pályázó köteles a Bérbeadó részére 50.000 Ft, azaz ötvenezer forint összegű pályázati biztosítékot megfizetni. 

 

A pályázati biztosíték összegét a Bérbeadó OTP Bank Nyrt. Derecskei Fiójánál vezetett 11738118-20020464-00000000 számú bankszámlájára történő átutalással kell megfizetni. A befizetést igazoló bizonylatnak tartalmaznia kell a pályázó nevét és a befizetés jogcímét.

Az átutalás/befizetés teljesítésének dokumentumát másolatban a pályázati dokumentációhoz csatolni kell!

 

A biztosítékot a pályázati felhívás kiíró által történő visszavonása, a pályázati ajánlatok érvénytelenségének megállapítása, valamint az érvényes pályázatok elbírálása után - az alábbi kivételektől eltekintve - vissza kell adni.

 

Nem jár vissza a biztosíték, amennyiben:

a) a pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejárta előtt, vagy az eredményhirdetést megelőzően pályázatát visszavonta, vagy

b) a pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt pályázatát visszavonta, vagy

c) a szerződés megkötése a pályázónak felróható okból hiúsul meg.

 

A pályázati felhívás kiíró által történő visszavonása esetén a pályázati biztosíték a visszavonást követő 8 napon belül átutalás útján visszafizetésre kerül.

Az érvénytelen pályázatot benyújtó pályázó részére a befizetett pályázati biztosíték összege az ajánlatok elbírálásáról szóló döntést követő 8 napon belül átutalás útján visszafizetésre kerül. 

A második helyezettként kihirdetett pályázó részére a befizetett pályázati biztosíték az első helyezettként kihirdetett pályázóval történő szerződéskötést követő 8 napon belül kerül visszafizetésre.

A nyertes pályázó által befizetett pályázati biztosíték a szerződéskötéskor fizetendő óvadék összegébe beszámításra kerül.

 

 

III. A pályázat tartalma

 

A pályázatnak az alábbi sorrendben a következő dokumentumokat kell tartalmaznia:

a) Borítólap: a borítólapon a következő szövegrészt szükséges feltüntetni:

 

„Pályázat a derecskei 3402/3 helyrajzi számú, 4130 Derecske, Köztársaság út 36. szám alatt lévő műhely épület helyiségeinek és közösségi tér funkciójú helyiségeinek bérletére”

 

b) A Pályázati felhívás 2. számú melléklete szerinti Felolvasó lap.

A Felolvasó Lapon a pályázó adatain túl meg kell jelölni:

  • a megpályázni kívánt helyiséget és a helyiség havi nettó bérleti díjának összegére vonatkozó ajánlatát, amely nem lehet alacsonyabb a minimális bérleti díj összegétől, valamint
  • a helyiségben folytatni kívánt konkrét tevékenység megnevezését
  • a bérlet időtartamára tett ajánlatát, amely minimum 1 év és maximum 5 év lehet.

A Felolvasó lapot a pályázónak szervezet vagy cég esetén cégszerű aláírással kell ellátnia.

c) Nem természetes személy pályázó esetén a pályázat részeként be kell nyújtani:

-       cég esetén 60 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonat másolati példányát, amennyiben cégeljárás során el nem bírált módosítás van folyamatban, akkor a változások bejegyzésének alapjául szolgáló okiratok vagy változásbejegyzési kérelem másolatát kell becsatolni,

-       egyesület, alapítvány esetén a bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésről szóló végzés másolatát, és a létesítő okirat másolatát,

-       egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói nyilvántartásból származó kivonat, vagy EV igazolvány másolatát.

d) Meghatalmazott (képviselő) eljárása esetén a meghatalmazó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazása.

e) Hasznosítási elképzelés, bérleti koncepció:

A pályázónak pályázatában be kell mutatni a helyiség/helyiségek hasznosítási terveit, a bérletre vonatkozó koncepcióját. 

f)     A Pályázati felhívás 3. számú melléklete szerinti nyilatkozat. A nyilatkozat aláírásával a pályázó az alábbiakról nyilatkozik:

-       a pályázati kiírásban foglalt feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el, különös tekintettel a szerződéskötés vállalásának követelményeire,

-       a személyes adatai kezeléséhez a pályázat elbírálásához szükséges mértékben hozzájárul,

-       nem áll végelszámolás alatt, vagy ellene csődeljárás vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban,

-       az önkormányzattal szemben lejárt esedékességű köztartozása vagy egyéb tartozása nincs,

-       tevékenységét nem függesztette fel, illetőleg nem függesztették fel,

-       a pályázat benyújtására nyitva álló határidőt követő 60 napig az ajánlati kötöttséget vállalja, 

-       a helyiséget/helyiségeket megtekintette, annak/azok állapotát, felszereltségét megismerte, és ajánlatát a helyiség/helyiségek megtekintését követően tette meg,

-       a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül, amely minőségét a szerződés teljes időtartama alatt köteles fenntartani.

g)    A pályázati biztosíték átutalásának/befizetésének teljesítését igazoló dokumentum másolata.

 

A kiíró felhívja a pályázók figyelmét arra, hogy a fenti nyilatkozatok valódiságát jogosult ellenőrizni.

 

IV. A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

 

1.) A pályázat benyújtásának helye:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft– 4130 Derecske, Köztársaság út 90.

 

2.) A pályázat benyújtásának határideje és módja:

 

2021. március 31. (szerda) 10:00 óra!

 

A pályázatot 1 példányban írásban, zárt borítékban, magyar nyelven kell benyújtani. A pályázati dokumentum minden oldalát eredeti aláírással kell ellátni.


A borítékon kizárólag az alábbi szöveg szerepelhet: 

 

„Pályázat a derecskei 3402/3 helyrajzi számú, 4130 Derecske, Köztársaság út 36. szám alatt lévő műhely épület helyiségeinek és közösségi tér funkciójú helyiségeinek bérletére.

Határidő előtt felbontani tilos!”

 

A pályázatnak a fent megjelölt határidőig be kell érkeznie a Bérbeadóhoz. A beadási határidőn túl érkezett pályázatokat a Bérbeadó érdemi vizsgálat nélkül érvénytelennek nyilvánítja!

 

V. A pályázatok felbontásának helye, időpontja

 

A pályázatok bontásának/megtekintésének helye és ideje:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (4130 Derecske, Köztársaság út 90.)

 

2021. március 31. (szerda) 10:30 óra

 

A pályázatok bontásán a Bérbeadó képviseletében eljárók, a pályázók, illetve meghatalmazottjaik lehetnek jelen.


A kiíró a pályázatok nyilvános bontásakor a jelenlévőkkel ismerteti a Felolvasó lapról a pályázók nevét, lakóhelyét/székhelyét, a megpályázott helyiség megnevezését, a megajánlott helyiségbér havi nettó összegét.

A pályázatok felbontásáról és ismertetéséről jegyzőkönyv készül.

 

VI. Hiánypótlás, felvilágosítás kérés

 

A kiíró egy alkalommal biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A hiánypótlás nem eredményezheti a pályázó pályázati ajánlatának érdemben történő módosítását! A pályázat érvényessége a hiánypótlásra rendelkezésre álló idő leteltét követően állapítható meg.


A kiíró a pályázatok bontását követően a pályázóktól írásban felvilágosítást kérhet, amelynek megadása nem eredményezheti a pályázatban megfogalmazott vállalások, feltételek módosítását, csak azok értelmezését szolgálhatja.

 

VII. A pályázatok elbírálása, annak szempontjai

 

A pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül értékelni kell. 
A bírálat során meg kell állapítani a pályázatok érvényességét vagy érvénytelenségét. Az érvénytelenség okát pontosan meg kell jelölni.


Érvényes a pályázat, ha mind tartalmi, mind formai követelményeit tekintve megfelel a pályázati kiírásban foglaltaknak.

 

Érvénytelen a pályázat, ha:

a)      olyan pályázó nyújtotta be pályázatát, aki nem jogosult a pályázaton részt venni,

b)     az a kiírásban meghatározott határidő eltelte után került benyújtásra,

c)     az nem felel meg a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek, így különösen:

- nem tartalmaz ajánlatot a bérleti díjra, vagy a megajánlott bérleti díj nem éri el a bérbe adandó helyiségek listájában meghatározott bérleti díj alsó határát (minimum összegét),

- nem tartalmazza a pályázó által a megpályázott helyiségben folytatni kívánt konkrét kereskedelmi vagy szolgáltatási tevékenységet,

- a pályázat részeként valamely dokumentum nem vagy csak hiányosan kerül benyújtásra,

d)     a pályázó a pályázati biztosítékot nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően bocsátotta a kiíró rendelkezésére,

e)     a pályázó a hiánypótlásnak – a hiánypótlás teljesítésére irányadó határidő ellenére – nem vagy nem teljes körűen tesz eleget,

f)      a pályázó által megjelölt tevékenység a Pályázati felhívás I. 3. pontjában megnevezett tevékenységi körbe nem sorolható be,

g)     a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak.

 

Az érvénytelen pályázatot benyújtó nem vehet részt az eljárás további szakaszában.
 

A kiíró fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázó által folytatni kívánt tevékenység ismeretében, vagy egyéb okból a pályázatot elutasítsa, így a pályázót az eljárásból kizárja. 

 

Bírálati szempont:

 

A Bérbeadó az érvényes pályázatok közül megpályázható helyiségenként (műhelyenként) az adott helyiség helyiségbérére legmagasabb összegű havi nettó bérleti díjat megajánló pályázót hirdeti ki nyertesként!

A Bérbeadó helyiségenként második helyezettet is jogosult hirdetni.

A pályázatok értékeléséről jegyzőkönyvet kell készíteni.

 

VIII. A pályázatokról elbírálása, a pályázók értesítésének módja, szerződéskötés, szerződéses feltételek

 

1.) A pályázatok elbírálása, a pályázók értesítésének módja:

 

A pályázati eljárás eredményéről, a nyertes pályázó személyéről, ennek alapján a szerződés megkötéséről – Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének előzetes tájékoztatását, véleményezését követően – a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. dönt. Abban az esetben, ha 1 év határozott idejű pályázat kerül beadásra, a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. önállóan dönt, mely döntésről tájékoztatást ad Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének.

A pályázó(ka)t a kiíró a döntést követő 8 napon belül írásban papír alapon vagy elektronikusan e-mailen tájékoztatja a pályázatok elbírálásáról.


2.) A szerződéskötés:

 

A helyiségbérleti szerződés helyiségenként az első helyen kihirdetett nyertes pályázóval kerül megkötésre.

 

A Bérbeadó tájékoztatja a pályázókat arról, hogy a műhely épületének önálló ingatlanként történő kialakítása és az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése folyamatban van. 

 

A szerződéskötés (helyiség bérbeadás) lekorábbi időpontja: 2021. április 16.


Amennyiben a pályázat nyertesével a szerződés megkötése – a szerződéskötésre rendelkezésre álló határidőben – meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes pályázó a szerződést nem, vagy nem szerződésszerűen teljesíti és ezért a kiíró a szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, úgy a kiíró jogosult a második legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval szerződést kötni, vagy új pályázatot kiírni. 

 

Bérbeadó kifejezetten rögzíti, hogy jogosult megtagadni a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázóval a helyiségbérleti szerződés megkötését.


3.) Szerződéses feltételek:

a) A pályázat nyertese, mint bérlő (a továbbiakban: Bérlő) az ajánlatában megajánlott havi nettó + ÁFA összegű bérleti díjon köteles megkötni a helyiségbérleti szerződést. 

b) Óvadék megfizetése:

A nyertes pályázónak a helyiségbérleti szerződés megkötésével egyidejűleg két havi bruttó bérleti díjnak megfelelő összegű óvadékot (kaució) kell megfizetnie a Bérbeadó részére. Az óvadék összegébe a pályázati biztosíték összege beszámításra kerül, a nyertes pályázónak a beszámítás után fennmaradó összeget kell a Bérbeadó OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11738118-2020464-00000000 számú bankszámlájára vagy a Bérbeadó Központi Pénztárába megfizetni. 

 

Az óvadék a Bérbeadó számára szolgál biztosítékul arra az esetre, amennyiben az óvadékot nyújtó Bérlő a szerződésben vállalt kötelezettségét nem teljesítené, úgy a Bérbeadó az óvadékból a szerződés alapján fennálló követeléseit jogosult kielégíteni.

A Bérbeadó az óvadék összegét, illetve annak felhasználása esetén az óvadék maradvány értékét a bérleti jogviszony megszűnésének napján köteles a Bérlőnek visszafizetni.

 

c) A Bérlő a helyiséget további bérleménybe nem adhatja.

 

d) A Bérlő a bérleti díjon felül köteles a helyiség használatával kapcsolatban felmerülő valamennyi közüzemi díjat megfizetni.

 

e) A Bérbeadónak nem feladata a helyiségben folytatni kívánt tevékenységhez a helyiséget kialakítani, felszerelni, illetve berendezni és az ahhoz kapcsolódó szükséges munkálatokat elvégezni. A Bérlő a tevékenység folytatásához szükséges belső kialakítási munkálatokat saját költségén köteles elvégezni. A Bérlő a helyiség használatával kapcsolatban a ráfordított költségeinek megtérítését nem követelheti a Bérbeadótól. A Bérlő a helyiségbérleti szerződés megszűnése esetén az állag sérelme nélkül jogosult a berendezések elvitelére. 

A Bérlő köteles bárminemű kialakítási vagy átalakítási munkálatok megkezdése előtt a Bérbeadó előzetes hozzájárulását megkérni.

 

f) A Bérlő a helyiségbérleti szerződés megszűnése esetén a Bérbeadó erre irányuló kérelme esetén köteles az eredeti állapotot visszaállítani.

 

g) A Bérlő az általa gyakorolni kívánt tevékenységtől függően köteles az illetékes hatóságoktól az engedélyeket megkérni vagy a szükséges bejelentéseket megtenni.

 

h) A Bérlő köteles a helyiség folyamatos tisztán- és rendben tartásáról saját költségén gondoskodni.

 

i) A helyiségbérleti szerződés megszűnése, megszüntetése:

 

              1.) A helyiségbérleti szerződés megszűnik:

-       a határozott időtartam lejártával, 

-       a felek a helyiségbérleti szerződést közös megegyezéssel megszüntetik,

-       ha a gazdasági társaság, illetőleg a nem gazdasági társaság formában működő jogi személy bérlő jogutód nélkül megszűnik,

-       ha a bérlőnek a helyiségben végzett egyéni vállalkozói tevékenysége megszűnt.

 

2.) A helyiségbérleti szerződés rendkívüli felmondással megszüntethető:

                    a) A Bérbeadó részéről különösen:

              - ha a Bérlő a bérfizetésre megállapított időpontig a helyiségbért nem fizeti meg,

              - ha a Bérlő a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti,

         - ha a Bérlő – ideérve az alkalmazottait is – a Bérbeadóval, az ingatlan további helyiségeinek bérlőivel szemben az       együttélés követelményeivel ellentétes, tűrhetetlen magatartást tanúsít,

              - ha a Bérlő a helyiséget rendeltetésétől eltérő célra használja, annak állagában kárt okoz, azt rongálja,

              - amennyiben a Bérlő ellen hivatalosan és jogerősen közzétett végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás indul.

         b) A Bérlő részéről különösen:

             - a Bérbeadó által a helyiség rendeltetésszerű használatának jelentős és tartós akadályoztatása esetén,

             - ha a Bérbeadó a szerződésben vállalt vagy jogszabályban előírt egyéb lényeges kötelezettségét nem teljesíti.

 

IX. A pályázatra vonatkozó további információ, valamint a 
pályázati kiírás rendelkezésre bocsátásának, megtekintésének helye, módja, ideje

 

A Pályázati felhívás megtekinthető a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. honlapján a www.devag.huweboldalon, Derecske Város hivatalos weboldalán (www.derecske.hu), illetve beszerezhető a www.devag.hu és a www.derecske.hu weboldalakról történő letöltés útján, vagy személyesen a Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. székhelyén (4130 Derecske Köztársaság út 90. szám alatt).

 

A pályázattal kapcsolatban szóbeli tájékoztatás kérhető a következő telefonszámon: +36 (54) 410-005.
 

Személyesen érdeklődni az alábbi időpontokban lehet:

Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (4130 Derecske, Köztársaság út 90.

Hétfőtől - Csütörtökig délelőtt 8-12 délután 13-16 óráig,                    -  
Pénteken 8 órától – 12 óráig.  


A kiíró a pályázati kiírást ingyenesen bocsátja pályázó rendelkezésére. A pályázattal kapcsolatos minden költség a pályázót terheli, a pályázat kiírójára át nem ruházhatók, a pályázat kiírója költségtérítésre nem kötelezhető.

 

X. Egyéb információk

 

A kiíró fenntartja a jogot a pályázati eljárás – indoklás nélküli – visszavonására és a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítására bármilyen költség vagy kiadás megtérítése nélkül.

 

A pályázat kiírója a Pályázati felhívásban szereplő pályázati feltételek megváltoztatásának jogát fenntartja.

 

A pályázati feltételek megváltoztatását követően legalább nyolc nappal meg kell hosszabbítani a pályázatok benyújtására rendelkezésre álló határidőt.

 

 

Derecske, 2021. március 8.                         

 

Kovács Zsolt

                                                                                     ügyvezető

Letölthető mellékletek:

1. számú melléklet - Műszaki leírás

2. számú melléklet - Felolvasó lap

3. számú melléklet - Nyilatkozat

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook