Responsive image


Közérdekű adatok

Feltöltve: 2016-02-24 14:25:30

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon-és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

I.2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

I.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

I.4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon-és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

I.5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

I.6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

         I.6.1. Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

         I.6.2. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

         I.6.3. Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

         I.6.4. Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ

I.7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

I.8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon-és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

I.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

         I.9.1. Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal             

         I.9.2. Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde

         I.9.3. Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár

         I.9.4. Derecskei Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ      

I.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

I.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II.1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

II.2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

II.3. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

         II.3.1. Szociális ügyek

                              II.3.1.1. Köztemetés

                              II.3.1.2. Rendkívüli települési támogatás

                              II.3.1.3. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

                              II.3.1.4. Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának igazolása

                              II.3.1.5. Szünidei gyermekétkeztetés

                              II.3.1.6. Hulladékszállítási díjkedvezmény megállapítása

         II.3.2. Anyakönyvi ügyek

                              II.3.2.1. Anyakönyvi okirat kiállítása

                              II.3.2.2. Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

                              II.3.2.3. Hazai anyakönyvezési eljárás

                              II.3.2.4. Házassági név megváltoztatása

                              II.3.2.5. Házassági névviselési forma módosítása

                              II.3.2.6. Születési név megváltoztatása

                              II.3.2.7. Haláleset anyakönyvezése

                              II.3.2.8. Születés anyakönyvezése

                              II.3.2.9. Házasságkötési eljárás

                              II.3.2.10. Hagyatéki eljárás

         II.3.3. Adóügyek

                              II.3.3.1. Adóhatósági igazolás

                              II.3.3.2. Adók módjára behajtandó köztartozások

                              II.3.3.3. Építményadó

                              II.3.3.4. Gépjárműadó

                              II.3.3.5. Helyi iparűzési adó

                              II.3.3.6. Talajterhelési díj

                              II.3.3.7. Magánszemélyek kommunális adója

                              II.3.3.8. Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója

                              II.3.3.9. Helyi jövedéki adó

                              II.3.3.10. Méltányossági eljárás

                              II.3.3.11. Túlfizetés rendezésével kapcsolatos eljárás

                              II.3.3.12. Adófizetés

         II.3.4. Településüzemeltetési ügyek                             

                              II.3.4.1. Közút nem közlekedési célú igénybevétele

                              II.3.4.2. Közös hulladékgyűjtő edény használata                                                            

         II.3.5. Hatósági ügyek

                              II.3.5.1. Állattartással, állatvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása

                              II.3.5.2. Zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos hatósági feladatok ellátása

                              II.3.5.3. Közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése

                              II.3.5.4. Kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

                              II.3.5.5. Ipari telephellyel kapcsolatos eljárások

                              II.3.5.6. Közterület-foglalás

                                          II.3.5.6.1. Közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó szabályozás

         II.3.6. Birtokvédelmi eljárás

         II.3.7. Talált dolgokkal kapcsolatos eljárás

         II.3.8. Földvásárlás és - bérlet kifüggesztés

II.4. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

II.5. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

II.6. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

II.7. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

         II.7.1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje

         II.7.2. Az állampolgári közreműködés módja

                              II.7.2.1. Lakossági fórum, közmeghallgatás

         II.7.3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai, helye, ideje, nyilvánossága, döntései

                              II.7.3.1. Eljárási szabályok

                              II.7.3.2. Kivonatok

                              II.7.3.3. Képviselő-testületi meghívók

                              II.7.3.4. Képviselő-testület jegyzőkönyvei

                              II.7.3.5. Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság jegyzőkönyvei

                              II.7.3.6. Kulturális, Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottság jegyzőkönyvei

                              II.7.3.7. Szociális Bizottság jegyzőkönyvei

II.8. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

         II.8.1. Hatályos rendeletek téma szerint csoportosítva

         II.8.2. Előterjesztések

II.9. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

II.10. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

II.11. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

         II.11.1. Közérdekű adatok szabályzat

         II.11.2. Igénybejelentő lap

         II.11.3. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló szabályzat

         II.11.4. Költségtérítés mértéke

         II.11.5. Adatvédelmi tájékoztató

II.12. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

         II.12.1. Népességi statisztika 2018

         II.12.2. Népességi statisztika 2019

II.13. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

         II.13.1. Statisztikai adatszolgáltatás 2018

         II.13.2. Statisztikai adatszolgáltatás 2019

II.14. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

II.15. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

         II.15.1. Különös közzétételi lista

         II.15.2. Egyedi közzétételi lista

II.16. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

II.17. Koncepciók, programok, akciótervek

         II.17.1. Integrált Településfejlesztési Stratégia

         II.17.2. Gazdasági Program

         II.17.3. Helyi Esélyegyenlőségi Program

         II.17.4. Településrendezési terv

         II.17.5. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció

         II.17.6. Sportkoncepció

         II.17.7. Ifjúsági Koncepció

         II.17.8. Foglalkoztatási Koncepció

 

III. Gazdálkodási adatok

III.1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

        Költségvetés

              1. 2012. évi költségvetés

              2. 2013. évi költségvetés

              3. 2014. évi költségvetés

              4. 2015. évi költségvetés

              5. 2016. évi költségvetés

              6. 2017. évi költségvetés

              7. 2018. évi költségvetés

              8. 2019. évi költségvetés

              9. 2020. évi költségvetés

             10. 2021. évi költségvetés

        Zárszámadás

              1. 2009. évi zárszámadás

              2. 2010. évi zárszámadás

              3. 2011. évi zárszámadás

              4. 2012. évi zárszámadás

              5. 2013. évi zárszámadás

              6. 2014. évi zárszámadás

              7. 2015. évi zárszámadás

              8. 2016. évi zárszámadás

              9. 2017. évi zárszámadás

             10. 2018. évi zárszámadás

III.2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

III.3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

III.4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

                 III.4.1. 2016.

                 III.4.2. 2017.

                 III.4.3. 2018.

                 III.4.4. 2019.

                 III.4.5. 2020.

III.5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

III.6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

III.7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

III.8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

              III.8.1. Közbeszerzések

              III.8.2. Statisztikai összegzések

                 2017. év

                 2018. év

                 2019. év

              III.8.3. Közbeszerzési tervek

                 2018. év

                 2018. év 1. számú módosítás

                 2019. év

                 2019. év 1. számú módosítás

                 2019. év 2. számú módosítás

                 2020. év

                 2020. év 1. számú módosítás        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hajdú-Bihari Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás

I. Szervezeti, személyzeti adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

III. Gazdálkodási adatok

     Nettó 5 millió Ft feletti szerződések

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook