Responsive image


Építményadó

Feltöltve: 2016-03-31 11:23:59

Ügytípus megnevezése

Építményadó

Az ügy rövid leírása

Építményadóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész. Az adókötelezettség az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeltetésétől, illetőleg hasznosításától függetlenül.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Társasház, -garázs és -üdülő esetén a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség.

Mentes az adó alól a szükséglakás, a kizárólag az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény szerinti háziorvos által nyújtott egészségügyi ellátás céljára szolgáló helyiség, az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény (pl. istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló), feltéve, hogy az építményt az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete alapján mentes az adó alól:

valamennyi lakás céljára szolgáló építmény, ideértve a nyári konyha céljára használt építményt, helyiség, a helyi önkormányzat által alapított valamennyi intézmény helyisége, sportlétesítmények, pihenésre, idényjellegű tartózkodásra szolgáló, nem lakás céljára használt építmény.  

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Az a 65. életévét betöltött, vagy életkorától függetlenül a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülő magánszemély, aki egyedül vagy kizárólag ugyanezen feltételeknek megfelelő hozzátartozójával él, a lakcímnyilvántartás szerint és ténylegesen (életvitelszerűen) is lakóhelyéül szolgáló lakása utáni építményadó-fizetési kötelezettségét illetően adófelfüggesztés iránti kérelemmel élhet az adóhatóság felé. Az adófelfüggesztés időszaka alatt az adót nem kell megfizetni, az egyébként esedékessé váló adó után azonban az adóhatóság az esedékesség napjától az adófelfüggesztés megszűnése napjáig terjedően a mindenkori jegybanki alapkamat mértékével egyező mértékű kamatot számít fel. Az adófelfüggesztés az adóév első napjától, az adókötelezettség megszűnése napjáig tart. Az arra jogosult adózó az adófelfüggesztés iránti kérelmét legkésőbb az adófelfüggesztés időszaka első adóévének január 15. napjáig nyújthatja be az adóhatóságnál. Az ezen időpontot követően beérkezett kérelmeket az adóhatóság az adóévet követő év első napjától veszi figyelembe.

Az adó alapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete.

Az építményadóról szóló 25/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet alapján Derecske Városban alkalmazott adómérték 200 Ft/m2. 
(A törvény alapján adóztatható maximális adómérték 2015. január 1-jétől: 1100 Ft/m2/év)

Az adózónak (tulajdonosnak, vagy vagyoni értékű jog jogosultjának) az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adóbevallást tennie az önkormányzati adóhatósághoz (Pénzügyi és Adóügyi Osztály) az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Az adókötelezettség az adóév első napján (adóév január 1.) fennálló állapot alapján keletkezik. Bevallást az adóévet követő 15 napon belül (pl.: 2014. évi változást 2015. január 15-ig) lehet szankció mentesen benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.  

Reklámhordozó utáni építményadó

Ügyleírás

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) felhatalmazása alapján az önkormányzat rendeletével 2018. január 1-jétől adókötelessé tette az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozókat. Az adó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti tulajdonosa. Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását, engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettség a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg. Az adó alapja a reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben - két tizedesjegy pontossággal - számított felülete, az adó általános mértéke 12 00 Ft/m2, ám ha az adóalap nem haladja meg a 1,50 négyzetmétert az adó mértéke: 0 Ft/m2. A 1,50 négyzetmétert meghaladó nagyságú adóalappal rendelkező reklámhordozók adófizetése már az első 0,01 négyzetmétertől fennáll. Az elfogadott önkormányzati rendelet alapján nem kell majd adatbejelentést készíteni azon adótárgyak után, ahol az adóalany nem minősül vállalkozóknak és a reklámhordozók felülete nem haladja meg a 1,5 m2-t.

Az adózónak az építményadóról az adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon kell adatbejelentését teljesítenie. Nem kell újabb adatbejelentést benyújtani mindaddig, ameddig az adóalany körülményeiben, az adó tárgyában nem következik be adókötelezettséget érintő változás.

Jogszabályi háttér

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény,
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény,
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény,
Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény,
Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet,
Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet,
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete.

Benyújtó személye

Az adózó vagy az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja.

Benyújtás formája és módja

Az adatbejelentő benyújtható az adóhatóság által rendszeresített „iForm" illetve „PDF" formátumú űrlapon, elektronikus formában, ePapíron, valamint levélben illetve személyesen az ügyfélszolgálaton. Az adóhatóság írásban, az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározott elektronikus úton vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő elektronikus úton tart kapcsolatot az adózóval és az eljárásban résztvevőkkel. Az adóhatóság elektronikus úton tart kapcsolatot azzal az adózóval, aki (amely) az Eüsztv. alapján elektronikus ügyintézésre köteles. A gazdálkodók elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek.

Benyújtás céljára szolgáló űrlap

A papír alapon benyújtható űrlapok elérhetősége: www.derecske.hu

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal – Letölthető formanyomtatványok

Az elektronikusan benyújtható adóbevallás az Önkormányzati Hivatali Portálon érhető el:

Nyitólap: https://ohp.asp.lgov.hu

Eljárás díja

Az adóztatás és az adóigazgatási eljárás költségeit az önkormányzat viseli. Az építményadó kötelezettséggel kapcsolatos elsőfokú eljárás az ügyfél/adózó számára díj, illeték és költségmentes.

Ügyintézési idő

Az ügyintézési határidő az adatbejelentés az eljárásra hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóhatósághoz történő megérkezését követő napon kezdődik. Ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az ügyintézési határidő harminc nap.

Az adatbejelentéssel kapcsolatos döntés kézbesítése

Az adóhatóság a határozatot írásbeli alapon történő kapcsolattartás esetén hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton kézbesíti. Az adóhatósági döntés a meghatalmazott képviselővel eljáró adózó esetében a képviselőnek kerül kézbesítésre hivatalos iratként vagy az Eüsztv.-ben meghatározott elektronikus úton. Elektronikus kapcsolattartásra nem kötelezett adózó részére, az adózó vagy képviselője adóhatósághoz bejelentett címére, valamint Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottja címére kerül feladásra.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti az építményadó kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését – a Htv. 42/C. §-ában foglaltak kivételével -, melynek a változást követő év január 15-ig tesz eleget.

Az ügy kérelemre indul, a bevallás benyújtható papír alapon.

Kapcsolódó dokumentumok

Építményadó bevallás

Kapcsolódó jogszabályok

A helyi adókról szóló törvény 1990. évi C. törvény
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az építményadóról szóló 25/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Bevallás és önellenőrzés benyújtása díj és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

30 nap

Fizetési határidő és számlaszám

Az építményadót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény által meghatározott módon és határidőben Derecske Város Önkormányzatának Építményadó Számlájára
(11738118-15372985-02440000) kell teljesíteni. Általános befizetési határidő március 15-e és szeptember 15-e.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi és Adóügyi Osztálya

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Telefon: +36 (54) 548-086

Fax: +36 (54) 548-089

E-mail: titkarsag@derecske.hu

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook