Responsive image


Gépjárműadó

Feltöltve: 2016-03-31 13:09:58

Ügytípus megnevezése

Gépjárműadó

Az ügy rövid leírása

A magyar hatósági rendszámtáblával ellátott gépjármű, pótkocsi, valamint a Magyar Köztársaság területén közlekedő, külföldön nyilvántartott tehergépjármű (a továbbiakban együtt: gépjármű) után kell gépjárműadót fizetni.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény hatálya nem terjed ki: a magyar hatósági rendszámtáblával ellátott mezőgazdasági vontatóra, a lassú járműre és a lassú jármű pótkocsijára, a négykerekű segédmotoros kerékpárra, a külön jogszabály szerinti "méhesházas" gépjárműre, a munkagépre, a CD, a CK, a DT, az OT és a Z betűjelű rendszámtáblával ellátott gépjárműre, valamint a külföldön nyilvántartott tehergépjárművek közül azokra, amelyek az Európai Unió valamely tagállamában vannak nyilvántartva.

Az adó alanya fő szabály szerint a gépjármű azon üzemben tartója, ennek hiányában tulajdonosa, aki/amely az év első napján a hatósági járműnyilvántartásban szerepel.

Illetékes hatóság: Az adóztatási feladatokat a magánszemély adóalanynak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény szerinti nyilvántartásba, míg a nem magánszemély adóalanynak (ideértve az egyéni vállalkozót is) a hatósági nyilvántartásba bejegyzett lakcíme, székhelye, illetőleg telephelye szerint illetékes települési, a fővárosban a kerületi önkormányzati adóhatóság látja el.

Gépjárműadó ügyekkel kapcsolatos eljárás:

A gépjárműadó ügyében első fokon a település jegyzője (önkormányzati adóhatóság) jár el.
A jegyző nem végleges érdemi határozata ellen – amennyiben annak tartalmával az ügyfél nem ért egyet – rendes jogorvoslatkén fellebbezésnek van helye.

A fellebbezést a határozat közlésétől számított 15 napon belül (utólagos adómegállapítás esetében 30 napon belül) a határozatot hozó önkormányzati adóhatósághoz (jegyző) kell benyújtani, de a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal címére címezni.

A Kormányhivatal, mint másodfokú adóhatóság a fellebbezéssel megtámadott határozatot és az azt megelőző eljárást megvizsgálja, tekintet nélkül arra, hogy a fellebbezésre jogosultak közül ki, és milyen okból fellebbezett. A vizsgálat eredményeként a határozatot helybenhagyja, megváltoztatja, vagy megsemmisíti. A fellebbezés elbírálására 30 nap, utólagos adó-megállapítás esetében 60 nap áll a hivatal rendelkezésére.

A fellebbezés illetékének mértéke magánszemély esetén

a fellebbezési illeték mértéke a vitatott összeg minden megkezdett 10.000,- forintja
után 400,- Ft, de legalább 5.000,- Ft, legfeljebb 500.000 Ft.

Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke
5.000,- forint
.

gazdálkodó szervezet esetén (ide nem értve az egyéni vállalkozót)

az adóhatóságnál, illetve a vámhatóságnál kezdeményezett fizetési könnyítésre, adómérséklésre irányuló fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett
10 000 forintja után 400 forint, de legalább 15 000 forint, legfeljebb 500 000 forint, ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 15 000 forint.

Az adó alapja:

a személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve.

az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, a lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya),

tehergépjármű esetében a hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya), növelve a terhelhetősége (raksúlya) 50%-ával.

Az adó mértéke:

1. Személygépkocsi esetében, ha az adó alapja a teljesítmény, a gépjármű

gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kilowatt,

gyártási évét követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kilowatt,

gyártási évét követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kilowatt,

gyártási évét követő 12-15. naptári évben 185Ft/kilowatt,

gyártási évét követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kilowatt

 

2. Az adóalap: minden megkezdett 100 kilogrammja után:

a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 2013. július 1-től kezdődően 850 Ft,

az a) pont alá nem tartozó tehergépjármű és pótkocsi esetén 1380 Ft.

 

3. Tételes adók:

az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10.000 forint, míg a tehergépjármű után 46.000 forint,

a „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23.000 forint adót kell fizetni.

Az adókötelezettség kezdete fő szabály szerint a gépjármű forgalomba helyezését követő hónap első napja.

Az adókötelezettség annak a hónapnak az utolsó napjával szűnik meg, amelyben a hatóság a gépjárművet bármely okból a forgalomból kivonta.

Az adóalany kérelmére csak akkor szünetelhet az adófizetési kötelezettség, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából.

Adókedvezmény:

A gépjárműadóról szóló törvény szerint

20%-os adókedvezmény illeti meg azon autóbuszt és tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 30%-os kedvezmény jár -, amely a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerinti "5", "6", "7" vagy "8" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott;

30%-os kedvezmény illeti meg azon autóbuszt, tehergépjárművet - a nyergesvontató kivételével, amely után 50%-os kedvezmény jár -, amely a KöHÉM rendelet 5. számú melléklete II. alpontja szerint legalább "9", "10", "11", "12" környezetvédelmi osztály-jelzéssel (kóddal) ellátott.

Ha az adóalany az adóévben tehergépjárművével – fuvarokmánnyal igazoltan – olyan kombinált áruszállítást alkalmazott, amelynél Magyarország területén vasúton  vagy belvízen megtett út járatonként 100 km-nél hosszabb volt, az adókedvezmény mértéke:

30-60 járat teljesítése esetén a tehergépjármű után az adóévre az 1. és 2. pont alapján megállapított fizetendő adó 10%-a, 60 járat felett az 1. és 2. pont alapján megállapított fizetendő adó 20%-a.

Adómentesség:

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5.§-a bizonyos esetekben mentességet engedélyez a gépjárműadó alól: egyes esetekben feltételhez kötött személyes mentesség, más esetekben tárgyi mentesség léphet fel. Ilyen pl. a mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó adómentesség.

A súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint a súlyos mozgás-korlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany egy darab, 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár.

Súlyos mozgáskorlátozott az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek rendszeréről szóló jogszabályban meghatározott állapota miatt súlyos mozgáskorlátozottnak minősül és ezt a tényt az ott meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.

Bejelentési kötelezettség

Az adózónak közvetlenül az illetékes önkormányzati adóhatóságnál be kell jelentenie (15 napon belül):

az adómentességre való jogosultságot (a leggyakoribb eset a mozgáskorlátozottak adómentessége),

ha olyan gépjármű tulajdonjogát szerezte meg, amelynek korábbi tulajdonosa (elidegenítője) adómentes volt.

Az adatbejelentés benyújtható papír alapon, illetve az  E-ügyintézési törvény 9.§ (1) bekezdés a) és b) pontja alapján 2018. január 1. napjától elektronikus ügyintézésre köteles az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, valamint az ügyfél jogi képviselője. A természetes személy ügyfelek részére az E-ügyintézési törvény nem teszi kötelezővé az ügy elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Adat-bejelentési kötelezettség: Az adóalany adat-bejelentési kötelezettségének a közúti közlekedési nyilvántartásba való bejegyzés alapjául szolgáló bejelentési kötelezettség teljesítésével tesz eleget. E kötelezettség elmulasztása az adatbejelentés benyújtásának elmulasztásával esik egy tekintet alá.

Az adóhatóság az adót kivetéssel állapítja meg a gépjármű hatósági nyilvántartásba bejegyzett adatai alapján.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 87.§  alapján a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény szerinti nyilvántartásba bejegyzés alapjául szolgáló bejelentési kötelezettség a jogkövetkezmények alkalmazása tekintetében bevallásnak minősül.

Gépjárműadó bevallást kell benyújtani az alábbi esetekben:

- adómentesség címén, ha

a) az adóalany költségvetési szerv,

b) alapítvány, egyesület a tulajdonában lévő gépjármű után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett,

c) autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább 75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell.

d) egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,

e) tűzoltó szerkocsi,

fa) súlyos mozgáskorlátozott adóalany gépjárműve,

fb) súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító szülő (adóalany) gépjárműve,

fc) cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító szülő (adóalany) gépjárműve,

g) kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott személygépkocsi,

h) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság biztosítja,

i) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői tulajdonában lévő gépjármű

- szüneteltetés miatt, ha a gépjármű a rendőrhatóság igazolása szerint jogellenesen került ki az adóalany birtokából.

- kombinált áruszállítás után járó adókedvezmény iránti - fuvarokmánnyal igazolt - kérelmét az adóév július 1. napjától nyújthatja be a gépjármű adóztatására illetékes adóhatósághoz a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 8.§ (4)-(7) bekezdése alapján.

Kapcsolódó dokumentumok

Bejelentés kombinált áruszállításról

Adatbejelentés gépjárműadóról

Kérelem útdíjhoz

Kapcsolódó jogszabályok

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény  (Art.)

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény. (Gjt.)

A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény ( E-ügyintézési tv.)

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Adatbejelentés benyújtása díj és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő 21 nap.

Fizetési határidő és számlaszám

A gépjárműadót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény által meghatározott módon és határidőben Derecske Város Önkormányzat Gépjárműadó számlájára (11738118-15372985-08970000) kell teljesíteni.

Általános fizetési határidő - az évközi adókötelezettség keletkezésének (változásának) kivételével - félévente két egyenlő részletben március hónap 15. napja és szeptember hónap 15. napja.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi és Adóügyi Osztálya

4130 Derecske, Köztársaság út 87. A. épület 9. iroda

Telefon: +36 (54) 548-086,  Fax: +36 (54) 548-089

E-mail: titkarsag@derecske.hu

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő:         8.00-12.00;  13.00-16.00

Kedd:         8.00-12.00;  13.00-16.00

Szerda:      Ügyfélfogadás nincs

Csütörtök:  8.00-12.00; 13.00-16.00

Péntek:      8.00-12.00

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook