Responsive image


Helyi iparűzési adó

Feltöltve: 2016-03-31 13:34:14

Ügytípus megnevezése

Helyi iparűzési adó

Az ügy rövid leírása

Helyi iparűzési adóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység.

A vállalkozó állandó jellegű tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja.

Ideiglenes az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat. (maximum 180 nap)

Az adó alanya a vállalkozó. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 52. §. 26 pontja értelmében vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:

a) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,

b) a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben a 600 000 forintot meghaladja,

c) a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,

d) egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy végelszámolás alatt állnak.

Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg.

A Htv. alapján a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó vállalkozó (KATA) alanya a helyi iparűzési adó tekintetében a KATA-alanyisága kezdő napjától számított 15 napon belül vagy az adóév január 15-éig változás-bejelentési nyomtatvány benyújtásában dönthet arról, ha az adóévi iparűzési adót tételes adóalap szerint teljesíti.  A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik, utoljára abban az adóévben érvényes, amelyben bejelenti, hogy az adó alapját nem a KATA szerint kívánja megállapítani.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

Adómentes: az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalany írásban köteles nyilatkozni az adóhatóságnak.

Az adó alapja általános esetben az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele, csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, valamint az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen költségével.

Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően – a vállalkozónak a Htv. mellékletében meghatározottak szerint meg kell osztania. A Htv. mellékletében meghatározott megosztási módszerek közül nem lehet azt alkalmazni, amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti település esetén nulla forint települési adóalapot eredményezne.

Az általánostól eltérően, az adóalap egyszerűsített meghatározását választó vállalkozók a Htv. 39/A. §, illetve a 39/B. §-a szerint is megállapíthatják az adó alapját.

A tételes kata hatálya alá tartozó vállalkozó esetében az adó alapja a székhelye és telephelye(i) szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adót a tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy napnak számít.

Derecske Városban alkalmazott adómérték az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 4.000 Ft.

A helyi iparűzési adóról állandó jelleggel végzett tevékenység esetében az adózónak az adóévet követő év május 31-éig kell adóbevallást tennie, a helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegéről a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell adóbevallást tennie.

A tételes KATA hatálya alá tartozó vállalkozót adóbevallási kötelezettség nem terheli, kivéve az alábbi eseteket:

megszűnés hónapjának, vagy a szünetelés kezdő hónapjának utolsó napját követő 15 napon belül, ha a KATA adóalanyisága bármely ok miatt megszűnt, vagy szünetel

az adóévet követő év január 15-ig, ha az adóévre fizetendő adója az adóévre ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert az adófizetési kötelezettség szünetelésének volt helye

az adóévet követő év január 15-ig, ha az önkormányzat rendelete alapján az adóévben:

adóalap-mentességet, vagy

adókedvezményt kívánnak figyelembe venni,

az ideiglenes tevékenység végzése után megfizetett átalányadót, vagy

a megfizetett e-útdíjat az állandó jellegű adókötelezettségük kapcsán fizetendő iparűzési adóba be kívánják számítani, vagy

a foglalkoztatás- növelés címén adóalap-mentességet – 1 fő után 1 millió forint/év – kívánnak érvényesíteni.

Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról – a megfizetés határidejével egyezően – a tevékenység befejezésének napját követő hónap 15. napjáig kell bevallást tennie.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon papír alapon és elektronikus úton is teljesítheti az adó megállapítása, megfizetése érdekében törvényben előírt bejelentését, bevallását, önellenőrzését.

Kapcsolódó dokumentumok

Papír alapon benyújtható (.doc formátumú):

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2012)

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2011)

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2010)

Önellenőrzési lap helyi iparűzési adóhoz (2012)

Önellenőrzési lap helyi iparűzési adóhoz (2011)

Önellenőrzési lap helyi iparűzési adóhoz (2010)

Bevallás helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről (2014)

Kérelem helyi iparűzési adóelőleg módosításához

Meghatalmazás adóügyek elektronikus intézéséhez

Nyilatkozat adófizetési kötelezettségről

 

Papír alapon benyújtható (.pdf formátumú):

Adatmódosító lap

Bejelentkezés, változás-bejelentés

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2018)

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2017)

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2016)

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2015)

Bevallás helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2015) (kitöltési útmutató)

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2014)

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2014) (kitöltési útmutató)

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (2013)

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2013) (kitöltési útmutató)

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2012)

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2012) (kitöltési útmutató)

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2011)

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2011) (kitöltési útmutató)

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2010)

Bevallás a helyi iparűzési adóról állandó jellegű tevékenység esetén (2010) (kitöltési útmutató)

Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén

Önellenőrzési lap helyi iparűzési adóhoz (2012)

Önellenőrzési lap helyi iparűzési adóhoz (2011)

Önellenőrzési lap helyi iparűzési adóhoz (2010)

Önellenőrzési lap helyi iparűzési adóhoz (2009)

Bevallás a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Bevallás helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről (2014)

Kérelem helyi iparűzési adóelőleg módosításához

Önellenőrzési lap az iparűzési adó helyesbítéséhez

Önellenőrzési lap adófizetési kötelezettség hiányáról

Nyilatkozat adófizetési kötelezettségről

Nyilatkozat őstermelői tevékenységből származó bevételről

Kapcsolódó jogszabályok

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-Testületének a helyi iparűzési adóról szóló 24/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete
Derecske Város Önkormányzat Képviselő-Testületének az önkormányzati adóügyek elektronikus intézéséről szóló 7/2014. (III.28.) önkormányzati rendelete

Az ügyintézés díja vagy illetéke, számlaszáma

Bejelentkezés, változás-bejelentés, bevallás és önellenőrzés benyújtása díj és illetékmentes.

Ügyintézési határidő

Általános ügyintézési határidő: 30 nap.

Fizetési határidő és számlaszám

A helyi iparűzési adó az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény által meghatározott módon és határidőben Derecske Város Önkormányzatának Helyi Iparűzési Adó Számlájára (11738118-15372985-03540000) kell teljesíteni.

Általános befizetési határidő az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a helyi iparűzési adóelőleg tekintetében: félévi részletekben március 15., illetve szeptember 15.

A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-ig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

A helyi iparűzési adóelőleg-kiegészítés összegét a tárgyév utolsó hónapjának 20. (jellemzően dec.20.) napjáig kell megfizetnie.

A tételes KATA hatálya alá tartozó vállalkozó az adóját évente két egyenlő részletben
március 15., és szeptember 15. napjáig fizeti meg, abban az esetben, ha az adóév 12 hónap,
ha 12 hónapnál rövidebb, akkor az első és utolsó hónapot követő hó 15. napjáig.

Az ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján kell megfizetni.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi és Adóügyi Osztálya

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Telefon: +36 (54) 548-086

Fax: +36 (54) 548-089

E-mail: titkarsag@derecske.hu

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook