Responsive image


Magánszemélyek kommunális adója

Feltöltve: 2016-04-01 10:29:29

Ügytípus megnevezése

Magánszemélyek kommunális adója

Az ügy rövid leírása

Kommunális adót kell fizetni az önkormányzat illetékességi területén lévő építmények közül a lakás céljára szolgáló épület, épületrész  (továbbiakban együtt: építmény) után.

Az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. Kommunális adókötelezettség terheli továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Mentes az adó alól a szükséglakás, a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, a telek, illetve a 70. életévét betöltött lakástulajdonos, haszonélvező, Illetve a lakás bérlője.

A 60. életévét betöltött egyedülálló tulajdonost, haszonélvezeti jog jogosítottját, illetve lakásbérlőt 50 % adókedvezmény illeti meg.

Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély jogerőre emelkedését követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik. Az adókötelezettséget érintő változást (az építmény átminősítését) a következő év első napjától kell figyelembe venni. Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti.

Derecske Városban alkalmazott adómérték 9.000 Ft/év/adótárgy. - Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete alapján.

Az adózónak (tulajdonosnak, vagy vagyoni értékű jog jogosultjának) az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell adatbejelentést tennie az önkormányzati adóhatósághoz (Pénzügyi és Adóügyi Osztály) az erre a célra rendszeresített nyomtatványon. Az adókötelezettség az adóév első napján (adóév január 1.) fennálló állapot alapján keletkezik. Adatbejelentést az előző évben történt változásról január 15-ig lehet szankció mentesen benyújtani az önkormányzati adóhatósághoz.

Helyi adó ügyekkel kapcsolatos eljárás:

A helyi adók ügyében első fokon a település jegyzője (önkormányzati adóhatóság) jár el.
A jegyző nem végleges érdemi határozatai ellen – amennyiben azok tartalmával az ügyfél nem ért egyet – rendes jogorvoslatkén fellebbezésnek van helye.

A fellebbezést a határozat közlésétől számított 15 napon belül (utólagos adómegállapítás esetében 30 napon belül) a határozatot hozó önkormányzati adóhatóságnál (jegyző) kell benyújtani, de a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatalának címezve.

A Kormányhivatal, mint másodfokú adóhatóság a fellebbezéssel megtámadott határozatot és az azt megelőző eljárást megvizsgálja, tekintet nélkül arra, hogy a fellebbezésre jogosultak közül ki, és milyen okból fellebbezett. A vizsgálat eredményeként a határozatot helybenhagyja, megváltoztatja, vagy megsemmisíti. A fellebbezés elbírálására 30 nap, utólagos adómegállapítás esetében 60 nap áll a hivatal rendelkezésére.

A fellebbezés illetékének mértéke

Magánszemélynek: a fellebbezési illeték mértéke a vitatott összeg minden megkezdett 10.000,- forintja után 400,- forint, de legalább 5.000,- forint, legfeljebb 500.000 forint.

Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5.000,- forint.

A Kormányhivatal másodfokú határozata a közléssel válik véglegessé és végrehajthatóvá, ellene közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs. A közléstől számított 30 napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással – a település jegyzőjénél benyújtandó keresettel a határozat bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető. A bírósági felülvizsgálat az adóhatósági határozat végrehajthatóságát nem érinti. A végrehajtás felfüggesztéséről a bíróság az adózó kérelmére végzéssel határoz.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíti a kommunális adó kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését – a Htv. 42/C. §-ában foglaltak kivételével -, melynek a változást követő év január 15-ig tesz eleget.

Az ügy kérelemre indul, az adatbejelentés benyújtható papír alapon, továbbá az  E-ügyintézési törvény alapján a természetes személy ügyfelek részére az  E-ügyintézési törvény nem teszi kötelezővé az ügyek elektronikus intézését, azonban lehetőséget biztosít számukra is.

Kapcsolódó dokumentumok

Adatbejelentés a magánszemély kommunális adójáról

Megállapodás adóval kapcsolatos kötelezettségekről és jogokról

Kapcsolódó jogszabályok

A helyi adókról szóló törvény 1990. évi C. törvény (Htv.)

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény  (Art.)

Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény ( E-ügyintézési tv.)

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII.28.) Korm. rendelet (Vhr.)

A Derecske Város Önkormányzatának magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/2013.(IX.27.) önkormányzati rendelete

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Itv.)

 Az ügyintézés díja vagy illetéke

Adatbejelentés és önellenőrzés benyújtása díj és illetékmentes.

 Ügyintézési határidő

30 nap

 Fizetési határidő és számlaszám

A kommunális adót az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény által meghatározott módon és határidőben Derecske Város Önkormányzatának Magánszemélyek kommunális adója számlájára (11738118-15372985-02820000) kell teljesíteni.

Általános fizetési határidő március hónap 15. napja és szeptember hónap 15. napja.

 Ügyintézést végző szervezeti egység:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi és Adóügyi Osztálya

4130 Derecske, Köztársaság út 87. A. épület földszint 9. iroda

Telefon: +36 (54) 548-086

Fax: +36 (54) 548-089

E-mail: titkarsag@derecske.hu

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:         8.00-12.00;  13.00-16.00

Kedd:          8.00-12.00;  13.00-16.00

Szerda:        Ügyfélfogadás nincs

Csütörtök:   8.00-12.00; 13.00-16.00

Péntek:        8.00-12.00

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook