Responsive image


Termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója

Feltöltve: 2016-04-01 10:54:24

Ügytípus megnevezése

Termőföld bérbeadásból származó jövedelem adója

Az ügy rövid leírása:

A termőföld bérbeadásból származó bevétel egésze külön adózó jövedelemnek minősül, melynek mértékét a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja.) 8.§-a határozza meg (2015. évre: 16 %, 2016. évre: 15 %, 2017. évre: 15 %, 2018. évre: 15%).

Adóbevallásra kötelezett az az adózó, aki Derecske Város Önkormányzata illetékességi területén fekvő termőföld bérbeadásából bérbeadó magánszemélyként jövedelmet szerez, vagy kifizetőként bérbeadónak adóköteles bérleti díjat fizet ki, erről – önadózás keretében – bevallást és befizetést kötelesek teljesíteni.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó nem helyi adó, az adóztatás országosan egységes szabályok alapján történik.

Ha a magánszemélynek termőföld bérbeadásból olyan jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta, vagy a kifizető a bérleti díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték után a magánszemély a jövedelem adóját megállapítja, a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatóságnál bevallja és megfizeti.

A termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója alóli mentességre vonatkozó szabályok:

Az Szja. Törvény 1. számú mellékletének 9.4.1. pontja alapján adómentes a termőföld-bérbeadásából származó bevétel, ha a termőföld haszonbérbe adása alapjául szolgáló határozott időre kötött megállapodás (szerződés) alapján a haszonbérlet időtartama az 5 évet (az adómentesség feltételéül szabott időtartamot) eléri.

Ha a határozott időre kötött szerződés 5 éven belül megszűnik (kivéve, ha a megszűnés oka a szerződő felek akaratán kívüli, vagy ha a felmondás azonnali hatályú) a felvett jövedelem korábban meg nem fizetett adóját késedelmi pótlékkal növelten kell megfizetni a szerződés megszűnése évének kötelezettségeként. A pótlékot az adott évi adóbevallásra nyitva álló határidőtől kell számítani.

Nem kell adóbevallást tenni annak a magánszemélynek, akinek a termőföld bérbeadásból származó jövedelme kizárólag kifizetőtől származik és a kifizető az adót levonta, vagy a termőföld bérbeadásból származó jövedelme mentes az adó alól.

Ha a termőföld bérbeadásából származó jövedelem kifizetőtől származik, az adót a kifizető állapítja meg, vonja le, vallja be és fizeti meg az illetékes önkormányzati adóhatóság felé. A kifizetőnek az általa kifizetett bérleti díjról és a levont adóról a magánszemély részére igazolást kell kiadni.

Nem terheli a kifizetőt haszonbérbe adás esetén adómegállapítási kötelezettség, ha a magánszeméllyel az adómentesség feltételéül szabott (5 év vagy 5 éven túli) időtartamra kötött haszonbérleti szerződést.

Amennyiben a magánszemély több önkormányzat illetékességi területén szerez bevételt, az adóbevallást és adófizetést önkormányzati adóhatóságonként külön-külön kell teljesíteni.

Ha a magánszemélynek termőföld bérbeadásból olyan bevétele, jövedelme keletkezik, amely nem kifizetőtől származik, vagy a kifizető a jövedelem juttatásakor az adót levonni elmulasztotta, vagy a kifizető a bérleti díjat természetben fizette meg, a vagyoni érték után az adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12-éig fizeti meg.

A kifizető a termőföld bérbeadásából származó jövedelemből levont adót a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz utalja át a kifizetést követő hó 12. napjáig. A levont adóról a kifizető adóbevallását a föld fekvése szerint illetékes önkormányzati adóhatósághoz az adóévet követő év február 25-éig nyújtja be.

Az ügyintézés kezdeményezhető

Az adóbevallást a magánszemély a jövedelem megszerzésének évét követő év március 20. napjáig teljesíti az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatvány és adatlap segítségével.

Az adóbevallást a kifizető az adóévet követő év február 25. napjáig teljesíti az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon.

A kifizető az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 82. §-a alapján adatszolgáltatásra kötelezett az adóévet követő év március 31. napjáig, melyet az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon teljesíthet.

Kapcsolódó dokumentumok

Kifizető bevallása 2010-ig

Kifizető bevallása 2011-től

Kifizető bevallása 2018.01.01-től

Önellenőrzési lap

Termőföld bérbeadó bevallása 2010-ig

Termőföld bérbeadó bevallása 2011-től

Termőföld bérbeadó bevallása 2018.01.01-től

Kapcsolódó jogszabályok

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja.) 17.§ (4) bekezdés, illetve a 73.§

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)

Az ügyintézés díja vagy illetéke

Bevallás (adatlap) és önellenőrzés benyújtása díj és illetékmentes.

Fizetési határidő és számlaszám

A termőföld bérbeadásból származó jövedelem adóját az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény által meghatározott módon és határidőben Derecske Város Önkormányzatának Termőföld Bérbeadásból Származó Jövedelemadó Számlájára (11738118-15372985-08660000) kell teljesíteni.

Az adót a magánszemély a jövedelem megszerzésének negyedévét követő hó 12. napjáig fizeti meg.

Az adót a kifizető a kifizetést követő hó 12. napjáig fizeti meg.

Ügyintézést végző szervezeti egység

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal 

Pénzügyi és Adóügyi Osztálya

4130 Derecske, Köztársaság út 87.

Telefon: +36 (54) 548-086

Fax: +36 (54) 548-089

E-mail: titkarsag@derecske.hu

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook