Responsive image


Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

Feltöltve: 2016-04-04 13:54:20

Hatósági ügy neve:

Bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése

Ügytípus/eljárástípus:

Közigazgatási hatósági eljárás - Anyakönyvi eljárás

Ügy rövid leírása:

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándék bejelentéséről az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. Bejegyzett élettársi kapcsolat akkor jön létre, ha az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlévő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése nyilvános. Az anyakönyvezés személyesen, két tanú jelenlétében történik. Magyar állampolgár külföldön történt bejegyzett élettársi kapcsolatának anyakönyvezését az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által rendeletben kijelölt szerv anyakönyvezi (hazai anyakönyvezés). A hazai anyakönyvezést végző kijelölt hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala. A bejegyzett élettársi kapcsolat apasági vélelmet nem keletkeztet.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése iránti szándékot a fővárosi kerületi, a megyei jogú városi, valamint a járási hivatal székhelye szerinti képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél lehet bejelenteni.

Eljáró szerv illetékességi területe:

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén (fővárosi kerület, illetve település közigazgatási területe) az történt.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Magyarországon élő magyar állampolgár személyazonossága és állampolgársága igazolására szolgáló okirat(ok), személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, születési anyakönyvi kivonat, illetve családi állapotot igazoló okiratok, amennyiben azzal az ügyfél rendelkezik. Nem magyar állampolgárnak a fenti iratokon túl  tanúsítványt kell bemutatnia, mely a személyes adatokon túl tartalmazza állampolgárságát, lakcímét, családi állapotát, valamint azt a tényt, hogy a tervezett bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének a rá vonatkozó személyes jog szerint nincs akadálya. Ha a tanúsítvány a felhasználhatósága időtartamára nézve nem tartalmaz adatot, a hat hónapnál nem régebbi tanúsítvány fogadható el.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak):

A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésére irányuló eljárás illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok:

Személyazonossági igazolására alkalmas az érvényes személyazonosító igazolvány, az érvényes útlevélt, illetve az érvényes kártyaformátumú vezetői engedély. A magyar állampolgárság érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal, érvényes magyar útlevéllel, érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal, – ellenkező bizonyításig – honosítási okirattal igazolható. Ha a magyar állampolgár magyar állampolgárságát az előbbiekben meghatározott módon nem tudja igazolni, a magyar állampolgárság – ellenkező bizonyításig és az érvényességi idő lejártát követő egy évig – az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel igazolható. A személyiadat- és lakcímnyilvántartás is igazolja az abban szereplő magyar állampolgárok magyar állampolgárságát. A nem magyar nyelvű okiratok az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda, vagy hivatásos konzul fordításában fogadhatók el. Az okiratokat - a kiállító országtól függően, esetenként - Apostille záradékkal (pecséttel) vagy diplomáciai felülhitelesítéssel kell ellátni. Amennyiben a bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni szándékozó nem magyar állampolgár a magyar nyelvet nem érti és nem beszéli, tolmácsnak kell közreműködnie a szándék bejelentésekor és az élettársi kapcsolat létesítésekor.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

A bejelentést az anyakönyvvezető előtt személyesen kell megtenni.

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 – 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

A törvény nem ír elő 30 napos kötelező várakozási időt a bejelentés és a kapcsolat létesítése között. Az anyakönyvvezető a bejegyzett élettársi kapcsolat létrehozásának időpontját a felek kívánságát figyelembe véve tűzi ki. A bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen, illetve hivatali munkaidőn kívüli létesítését a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye szerint illetékes jegyző a szándék bejelentésértől számított 8 napon belül engedélyezheti. A bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésének helye szerint illetékes jegyző a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül dönt a bejegyzett élettársi kapcsolat akadályai (testvér testvér vér szerinti leszármazójával vagy házastárs egyenesági rokonával létesített kapcsolat) alóli felmentés megadásáról.

Időpontfoglalás:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Anyakönyvvezetőjénél a +36 (54) 548-087-es telefonszámon

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
A bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény
Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI.30.) Korm.rendelet
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm.rendelet

 

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook