Responsive image


Hagyatéki eljárás

Feltöltve: 2016-04-04 14:13:19

Hatósági ügy neve:

Hagyatéki eljárás

Ügytípus/eljárástípus:

Polgári nemperes eljárás

Ügy rövid leírása:

Az eljárás akkor indul, amikor a jegyző a halottvizsgálati bizonyítvány alapján, ilyen irat hiányában a holtnak nyilvánító vagy a halál tényét megállapító végzés alapján, vagy olyan személynek a bejelentése alapján, akinek a hagyatéki eljárás megindításához jogi érdeke fűződik, az örökhagyó haláláról értesül. A bejelentést a jegyzőnél kell megtenni. A hagyatéki eljárás polgári nem peres eljárás.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

A hagyaték leltározását a jegyző végzi, a hagyatéki eljárást - meghatározott eljárási cselekmények kivételével - a közjegyző folytatja le.

Eljáró szerv illetékességi területe:

A jegyző illetékességére a közjegyző illetékességi szabályai vonatkoznak. (Az eljárás lefolytatására az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye, ennek hiányában az örökhagyó utolsó tartózkodási helye, ezek hiányában az örökhagyó belföldi elhalálozásának helye, ezek hiányában a hagyatéki vagyon fekvésének helye, mindezek hiányában a Magyar Országos Közjegyzői Kamara - az öröklésben érdekelt hozzá benyújtott kérelme alapján történő - kijelölése határozza meg az illetékességet.)

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak):

A hagyaték leltározása illetékmentes eljárás. A hagyatéki eljárás költsége magába foglalja a közjegyzői díjazást (a közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018.(VIII.23.) IM rendelet), a felmerülő gondnoki díjazást, az esetleges biztosítási intézkedés költségét és a külföldi hatósághoz intézett megkereséssel összefüggésben felmerült költséget.

Alapvető eljárási szabályok:

A jegyző az eljárás megindítását követő 8 napon belül megkezdi a hagyaték leltározását. Ingatlan esetében mindig, ingóságok esetében pedig bizonyos feltételek fennállása esetén készül hagyatéki leltár. A hagyatéki leltárba felvett ingatlan értékét az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által az illetékekről szóló törvény szerint kiállított adó- és értékbizonyítványban foglaltakkal egyezően kell feltüntetni a leltárban. Az ingatlan értékelése a hagyaték leltározására illetékességgel rendelkező jegyző megkeresésére történik, hivatalból.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Halotti anyakönyvi kivonat, öröklésre jogosultak adatai, ingatlan vagyon esetében az ingatlanra vonatkozó adatok (helyrajzi szám vagy pontos cím), gépjármű esetében forgalmi engedély, takarékbetétkönyv, gépkocsi-nyereménybetétkönyv, értékpapírszámla, folyószámla esetében számlakivonat, fel nem vett nyugdíjról törzsszám, ki nem fizetett munkabérről, járandóságról igazolás, végrendelet, öröklési szerződés, tartási szerződés fénymásolata, gazdasági társaságban vagy szövetkezetben fennálló tagi részesedésről igazolás vagy társasági szerződés fénymásolata, stb. (A felsorolás nem teljes körű!)

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

A hagyatéki leltárt a jegyző a kötelező leltározás alá eső vagyontárgyról vagy a leltár felvételét kötelezővé tevő tényről, körülményről okiratból tudomás szerzést követő 30 napon belül készíti el.

Időpontfoglalás:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztálya +36 (54) 548-087-es telefonszámon

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény
A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII.31.) KIM rendelet
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
A közjegyzői díjszabásról szóló 22/2018. (VIII.23.) IM rendelet
A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény

 

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook