Responsive image


Hazai anyakönyvezési eljárás

Feltöltve: 2016-04-04 14:15:51

Hatósági ügy neve:

Hazai anyakönyvezési eljárás

Ügytípus/eljárástípus:

Közigazgatási hatósági eljárás - Anyakönyvi eljárás

Ügy rövid leírása:

A magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményéhez, valamint a nem magyar állampolgár anyakönyvi eseményéhez kapcsolódó, az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvényben meghatározott adatoknak az anyakönyvbe történő bejegyzése, azok módosítása és törlése. A magyar állampolgár köteles kezdeményezni a külföldön történt házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolata létesítésének, gyermeke külföldön történt születésének, valamint a magyar állampolgárságú házastársa, bejegyzett élettársa, gyermeke és szülője külföldön történt halálának hazai anyakönyvezését. Az állampolgárság megszerzésére irányuló, valamint az állampolgárság igazolására irányuló eljárás kezdeményezésekor a hazai anyakönyvezés iránti kérelmet is elő kell terjeszteni a kérelem átvételére jogosult szervnél.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Budapest Főváros Kormányhivatala 1368 Budapest, Pf. 222.

Eljáró szerv illetékességi területe:

A hazai anyakönyvezés iránti kérelem Magyarországon bármely képviselő-testület hivatalának anyakönyvvezetőjénél vagy bármely konzuli tisztviselőnél előterjeszthető.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

A kérelemhez mellékelni kell az adatok igazolására szolgáló külföldi anyakönyvi okiratot, a családi állapotra és a családi jogállásra vonatkozó okiratot, valamint az elektronikus anyakönyvbe bejegyzendő adatok igazolásához szükséges egyéb okiratokat.                           

A hazai anyakönyvi eljárásban mind a magyar fél, mind a külföldi fél állampolgárságát okirattal kell igazolni: a magyar állampolgárság érvényes személyazonosító igazolvánnyal, illetőleg magyar útlevéllel vagy három évnél nem régebbi állampolgársági bizonyítvánnyal, stb. (magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 10. §-a) igazolható, a külföldi állampolgárság érvényes külföldi úti okmánnyal, a más állam által kiállított állampolgársági okirattal, a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, valamint úti okmánnyal igazolható.

Amennyiben a fentiek szerint nem igazolt a magyar állampolgárság, hivatalból kerül sor az érintett személy állampolgárságának vizsgálatára. A hazai anyakönyvezéshez csatolni kell a – hiteles magyar fordítással és amennyiben szükséges diplomáciai felülhitelesítéssel vagy Apostille hitelesítéssel ellátott – külföldi anyakönyvi okiratot (születési, házassági, bejegyzett élettársi vagy halotti anyakönyvi kivonatot) eredetben vagy hiteles másolatban, ha a külföldi anyakönyvi okirat a külpolitikáért felelős miniszter vagy az adott állam külképviseleti hatósága által kiadott írásbeli nyilatkozat szerint külföldről nem szerezhető be, vagy az anyakönyvezés külföldön nem történt meg, az anyakönyvi esemény tanúsítására alkalmas egyéb közokiratot kell csatolni. A hazai anyakönyvezést végző hatóság (Budapest Főváros Kormányhivatala) külföldön élő magyar állampolgárként veszi fel a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba azon Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár adatait, akiknek a külföldön történt születését, házasságkötését vagy bejegyzett élettársi kapcsolatát anyakönyvezi és az érintett adatai a személyiadat- és lakcímnyilvántartásban még nem szerepelnek.

A nyilvántartásba a külföldön élő magyar állampolgárt a hazai anyakönyvbe bejegyzett adatokkal kell felvenni, valamint a külföldön élő magyar állampolgár lakóhelyeként az általa megjelölt országot, települést és lakcímet (postacím) kell bejegyezni. Az a nyilvántartásban nem szereplő magyar állampolgár, aki Magyarország területén kíván életvitelszerűen élni, az első lakóhely bejelentését a születés, házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat hazai anyakönyvezésének megindításával egyidejűleg a hazai anyakönyvezést végző hatóságnál köteles teljesíteni. A bejelentést a hazai anyakönyvezést végző hatóság továbbítja a nyilvántartásba vételre jogosult hatósághoz.

A fentiek érdekében a magyar állampolgár külföldön történt születésének, házasságkötésének, bejegyzett élettársi kapcsolatának hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemhez csatolni kell a személyiadat- és lakcímnyilvántartásba vételhez szükséges iratokat. A külföldön történt születés hazai anyakönyvezésére irányuló kérelemhez csatolni kell a gyermek családi jogállását igazoló okiratot, amely:

házasságból született gyermek esetén a szülők házassági anyakönyvi kivonata; házasságon kívül született gyermek esetén a gyermekre vonatkozóan Magyarországon anyakönyvvezető vagy gyámhatóság, külföldön a magyar konzul előtt tett apai elismerő nyilatkozat vagy külföldi hatóság előtt tett apai elismerő nyilatkozat, illetve apaságot megállapító bírósági ítélet.

Külföldön kötött házasságból született kiskorú gyermek születése hazai anyakönyvezésének előfeltétele a szülők házasságának hazai anyakönyvezése. Amennyiben a szülők külföldön kötött házassága még nem került hazai anyakönyvezésre, a gyermek születésének hazai anyakönyvezésével egyidejűleg kérni kell a házasság hazai anyakönyvezését is. A külföldön kötött házasság hazai anyakönyvezése iránti kérelemhez csatolni kell a házastársaknak a házasságkötést megelőző családi állapotát igazoló okiratot, kivéve: ha a magyar állampolgár a házasságkötést megelőzően hajadon vagy nőtlen családi állapotú volt. Ezt okirattal nem kell igazolni, elegendő az érintettnek a hazai anyakönyvezésre irányuló kérelemben vagy külön dokumentumban erre vonatkozóan tett nyilatkozata; ha a magyar fél a házasságkötés előtt elvált vagy özvegy családi állapotú volt és korábbi házasságkötésére Magyarországon került sor, elegendő nyilatkozatot tennie a korábbi házasságkötés helyéről és idejéről, illetve volt házastársa halálesetének helyéről és idejéről. A szükséges iratok beszerezésére hivatalból kerül sor. A külföldön történt haláleset hazai anyakönyvezése iránti kérelemhez csatolni kell az elhaltnak a haláleset időpontjában fennálló családi állapotát igazoló okiratot, kivéve: ha az elhalt magyar állampolgár hajadon vagy nőtlen családi állapotú volt, vagy ha a magyar fél a haláleset időpontjában elvált vagy özvegy családi állapotú volt és az elhalt házasságkötésére Magyarországon került sor, elegendő a kérelmezőnek nyilatkozatot tennie az elhalt házasságkötésének helyéről és idejéről, illetve az elhalt volt házastársa halálesetének helyéről és idejéről.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak):

A hazai anyakönyvezési eljárás illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok:

A magyar állampolgár külföldön történt anyakönyvi eseményét (születés, házasság, haláleset, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése) Magyarországon is anyakönyveztetni kell. A magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeit a hazai anyakönyv tartalmazza. A hazai anyakönyvezés iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjesztheti. A külföldön történt anyakönyvi eseményről kiállított okirat hiteles magyar (Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy hivatásos konzul által készített) fordításban fogadható el.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

A kérelem előterjeszthető személyesen vagy meghatalmazott útján. A meghatalmazást eredetben kell benyújtani. A meghatalmazott az érintett helyett személyes nyilatkozatokat (pl. a gyermek születési családi és utónevére, a házastársak házassági névviselésére, a házasságkötést megelőző családi állapotára, a születendő gyermekek születési családi nevére vonatkozó személyes nyilatkozat) nem tehet. A magyar állampolgár külföldön bekövetkezett halálesetének hazai anyakönyvezése iránti kérelmet a konzuli tisztviselőhöz postai úton is előterjesztheti a közeli hozzátartozó.

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 – 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

A települési anyakönyvvezető 5 napon belül, a konzuli tisztviselő az első diplomáciai futárral köteles továbbítani a kérelmet.

Időpontfoglalás:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Anyakönyvvezetőjénél a +36 (54) 548-087-es telefonszámon

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi XIII. törvényerejű rendelet
Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI.30.) Korm.rendelet
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm.rendelet

 

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook