Responsive image


Haláleset anyakönyvezése

Feltöltve: 2016-04-04 14:34:54

Hatósági ügy neve:

Haláleset anyakönyvezése

Ügytípus/eljárástípus:

Közigazgatási hatósági eljárás - Anyakönyvi eljárás

Ügy rövid leírása:

A halálesetet anyakönyvezés céljából – legkésőbb az azt követő első munkanapon – az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. Az intézetben történt halálesetet az intézet vezetője jelenti be. Az intézeten kívüli halálesetet az elhalttal együtt élő vagy az elhalt hozzátartozója, illetve az jelenti be, aki a halálesetről tudomást szerzett. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek. A haláleset bejelentésekor az anyakönyvvezető részére át kell adni az elhalt magyar állampolgár személyazonosítására alkalmas okmányát, személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát, az orvos által kiállított halottvizsgálati bizonyítványt, továbbá - ha a bejelentő rendelkezésére áll - az elhalt születési anyakönyvi kivonatát és a családi állapotát igazoló okiratait. Az anyakönyvbe történő bejegyzését követően az anyakönyvvezető haláleset anyakönyvezésekor hivatalból kiadja az anyakönyvi kivonatot. Az anyakönyvi kivonatot haláleset esetén a temetésről gondoskodni köteles személynek vagy szervnek vagy meghatalmazottjának kell átadni.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Magyarországon bekövetkezett halálesetet - a fővárosi kerületi vagy - a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője, külföldön történt halálesetet Budapest Főváros Kormányhivatala anyakönyvez.

Eljáró szerv illetékességi területe:

A halálesetet az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek működési területén az történt. A mozgó járművön történt halálesetet az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek az illetékességi területén a holttestet a járműről leemelték. Talált holttest esetében a haláleset bejegyzésére az az anyakönyvvezető illetékes, akinek az illetékességi területén a holttestet megtalálták. A halál tényének bírósági megállapítása esetén a haláleset bejegyzésére az az anyakönyvvezető illetékes, akinek az illetékességi területén a bíróság döntése szerint a haláleset bekövetkezett. Ha a bíróság holtnak nyilvánító döntést hozott, a halálesetet a holtnak nyilvánított személy születését nyilvántartó anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Halottvizsgálati bizonyítvány, elhunyt személyazonosságát és állampolgárságát igazoló okmánya(i) (a személyazonosság érvényes személyazonosító igazolvánnyal, érvényes útlevéllel, érvényes kártyás típusú vezetői engedéllyel igazolható); magyar állampolgárságot igazoló okmány (a magyar állampolgárság érvényes magyar személyazonosító igazolvánnyal, érvényes magyar útlevéllel, érvényes állampolgársági bizonyítvánnyal, ellenkező bizonyításáig honosítási okirattal igazolható, ha a magyar állampolgár magyar állampolgárságát az előbbiekben felsorolt módon nem tudja igazolni, a magyar állampolgárság - az érvényességi idő lejártát követő egy évig - az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel, illetőleg a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adataival igazolható), személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt; családi állapot igazolására szolgáló okiratok (nőtlen, hajadon családi állapotot igazolni nem kell).

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak):

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 4. pontja alapján a halálesettel kapcsolatos eljárás illetékmentes.

Alapvető eljárási szabályok:

Annak a személynek a halotti anyakönyvi bejegyzésében, akinek magyar, illetve külföldi állampolgársága vagy hontalansága nem igazolt, az anyakönyvben - az ellenkező bizonyításig - az "állampolgársága ismeretlen" bejegyzést kell szerepeltetni. A hontalanság tényét okirattal kell igazolni. Ha valakinek több állampolgársága van, és ezek közül az egyik állampolgársága magyar, ezt a személyt az anyakönyvi eljárás tekintetében magyar állampolgárnak kell tekinteni (külföldi állampolgársága nem anyakönyvezhető). Ha valakinek több nem magyar állampolgársága van, ezek közül csak az az állampolgársága anyakönyvezhető, amely állam területén a lakóhelye volt, ha több állam területén volt lakóhelye, az az állampolgárság, amely állammal a kapcsolata a legszorosabb volt. A bejelentőnek személyazonosságát igazolnia kell.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Derecske közigazgatási területén bekövetkezett haláleset esetében az iratokat a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Anyakönyvvezetőjéhez - 4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám, B épület 3. számú iroda - kell benyújtani, ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 – 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

Az anyakönyvvezető a halálesetet a bejelentést követően azonnal anyakönyvezi.

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

Az anyakönyvi eljárásban – főszabály szerint – a hatóság nem tart elektronikus úton kapcsolatot az ügyféllel.

Időpontfoglalás:

Nem igényel időpont foglalást.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI.30.) Korm.rendelet
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm.rendelet

 

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook