Responsive image


Születés anyakönyvezése

Feltöltve: 2016-04-04 14:38:20

Hatósági ügy neve:

Születés anyakönyvezése

Ügytípus/eljárástípus:

Anyakönyvi eljárás

Ügy rövid leírása:

A születést anyakönyvezés végett az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Magyarországon történt születést a születési hely szerinti fővárosi kerület, illetve települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője anyakönyvez. A hazai anyakönyvezést végző hatóság anyakönyvezi a magyar állampolgár külföldön történt születését, annak a nem magyar állampolgárnak külföldön történt születését, akit magyar állampolgár örökbe fogadott, a Magyarországon lakóhellyel rendelkező hontalan személy külföldön történt születését, ha a bejegyzést olyan személy kéri, akinek a magyarországi anyakönyvezéshez érdeke fűződik.

Eljáró szerv illetékességi területe:

A születést az a fővárosi kerület, illetve települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén a születés történt.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Az anyakönyvi eljárásban a bejegyzendő adatokat közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell bizonyítani. A születést az anyakönyvi eljárásról szóló törvény értelmében annak bejelentésére köteles személy az anyakönyvi eljárásról szóló törvényben foglalt adatokat tartalmazó jegyzőkönyv adatainak közlésével jelenti be, és a jegyzőkönyvet aláírja. A születés tényét és időpontját szülész-nőgyógyász szakorvos által kiállított bizonyítvány igazolja. A születés tényét tervezett intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy igazolja. Ha az intézeten kívüli születésnél az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy nem működött közre, a születés szülész-nőgyógyász szakorvos által utólagosan kiállított igazolás alapján anyakönyvezhető. Az igazolásnak tartalmaznia kell az anya személyazonosításra alkalmas adatait, a szülés, a születés tényét és annak vélelmezett idejét, valamint a gyermek nemét. Nem tervezett intézeten kívüli szülésnél a születés helyét és az igazolásban szereplő vélelmezett születési időn belüli pontos idejét az anya személyes nyilatkozata alapján kell a jegyzőkönyvben feltüntetni. Tervezett intézeten kívüli szülésnél a jegyzőkönyvhöz csatolni kell az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy által a születés tényéről kiállított igazolást is. Ha az intézeten kívüli szülésnél az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy nem működött közre, a jegyzőkönyvhöz csatolni kell az anya vizsgálatát követően utólagosan kiállított szakorvosi igazolást.

Alapvető eljárási szabályok:

Anyakönyvezni az élve született gyermek születését kell. A szülést az az anyakönyvvezető anyakönyvezi, akinek működési területén az történt. Ha a szülés mozgó járművön történt, az az anyakönyvvezető jegyzi be, akinek működési területén az anya a járművet elhagyta. Többes szüléskor mindegyik gyermek születését az az anyakönyvvezető jegyzi, akinek az illetékességi területén az utolsó gyermek született. Az intézetben történt szülést legkésőbb az azt követő első munkanapon az intézet vezetője jelenti be. A nem tervezett intézeten kívüli szülést a szülő nyolc munkanapon belül, tervezett intézeten kívüli szülést az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy  jelenti be. Tervezett intézeten kívüli szülésnél felelős személynek minősülnek: szülész-nőgyógyász szakorvos vagy felsőoktatási intézmény alapképzési szakán vagy főiskolai karán szülésznő szakképesítést vagy emelt szintű vagy felsőfokú szülésznő szakképesítést szerzett szülésznő, aki szerepel az egészségügyi dolgozókról vezetett működési nyilvántartásban, legalább két éves szülőszobai szakmai gyakorlattal rendelkezik vagy legalább két éves szakmai gyakorlattal rendelkezik, és igazoltan minimum ötven szülést levezetett. Ha az anya cselekvőképtelen, vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott, helyette a törvényes képviselője vagy gondnoka jár el. A gyermek származási helye az anya nyilatkozata alapján az anya lakóhelye vagy tartózkodási helye, ismeretlen anya esetén a gyámhatóság által megállapított hely, hazai anyakönyvezés esetén – kérelemre – az anya lakóhelye, illetve ha az nem ismert, a gyermek születési helye.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Jegyzőkönyv születés bejelentéséről (intézeti születésnél), szülők személyazonosságát és lakcímét igazoló hatósági igazolványok, házasságban született gyermek esetében a szülők házasságára vonatkozó adatok (amennyiben rendelkezésre áll, a szülők házassági anyakönyvi kivonata), ha a szülők a házasságkötés után nem viselnek azonos házassági családi nevet és a szülők nem egyeztek meg a születendő gyermekek családi nevére vonatkozóan, arról együttesen nyilatkozniuk kell. Házasságon kívül született gyermek esetében, amennyiben az apa apai elismerő nyilatkozatot tett születendő gyermekére vonatkozóan, az arról készült jegyzőkönyvet is csatolni kell. Nem magyar állampolgárságú szülő által benyújtott idegennyelvű anyakönyvi okiratát hiteles magyar fordításban lehet elfogadni. Be kell mutatni a külföldi állampolgár magyarországi tartózkodásra jogosító idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási engedélyét, regisztrációs igazolását, vagy állandó tartózkodási kártyáját, és a lakcímet igazoló hatósági igazolványát, amennyiben ezek valamelyikével rendelkezik. Az iratokat - Derecskén történt születés esetében - a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Anyakönyvvezetőjéhez - 4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám, B épület 3. számú irodájába kell benyújtani, ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 – 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

Az anyakönyvvezető a születést a bejelentést követően azonnal anyakönyvezi.

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

Az anyakönyvi eljárásban – fő szabály szerint – a hatóság nem tart elektronikus úton kapcsolatot az ügyféllel.

Időpontfoglalás:

Nem igényel időpont foglalást.

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény
Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI.30.) Korm.rendelet
Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm.rendelet

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook