Responsive image


Házasságkötési eljárás

Feltöltve: 2016-04-04 14:40:45

Hatósági ügy neve:

Házasságkötési eljárás

Ügytípus/eljárástípus:

Közigazgatási hatósági eljárás – Anyakönyvi eljárás

Ügy rövid leírása:

A házasulók a házasságkötési szándékukat együttesen, személyesen jelentik be az anyakönyvvezető előtt. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező házasuló – vagy ha a házasulók egyike sem rendelkezik magyarországi lakcímmel  – az egyikük a házassági szándékát személyesen, hivatásos konzuli tisztviselőnél is bejelentheti. A házasságkötést megelőzően a házasulóknak az anyakönyvvezető előtt ki kell jelenteniük, hogy házasságuknak legjobb tudomásuk szerint nincs törvényes akadálya, egyszersmind igazolniuk kell, hogy házasságkötésük törvényes feltételei fennállnak. A házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési szándék bejelentését követő harminc nap utáni időpontra tűzheti ki, a házasulók kívánságának a figyelembevételével. (A jegyző e határidő alól felmentést adhat indokolt esetben.) A házasságkötési szándékról készített jegyzőkönyv 1 évig érvényes. Ha a jegyzőkönyv felvétele óta egy év eltelt, a házasságot nem kötötték meg, és a házasságkötési szándék továbbra is fennáll, a házasságkötési szándék bejelentésére irányuló eljárást meg kell ismételni. A házasságkötés nyilvános, két tanú jelenlétében történik. Házassági tanú lehet minden nagykorú és cselekvőképes személy.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

A házasságkötési szándék bejelentése alkalmával az anyakönyvvezető, a hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés, továbbá a házasságkötést megelőző kötelező várakozási idő alóli felmentés során a jegyző rendelkezik hatáskörrel.

Eljáró szerv illetékességi területe:

A tervezett házasságkötés helye szerinti település vagy budapesti kerület közigazgatási területe.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Személyazonosságot igazoló okmány (érvényes személyazonosító igazolvány, érvényes útlevél, érvényes kártyás típusú vezetői engedély); magyar állampolgárságot igazoló okmány (érvényes magyar személyazonosító igazolvány, érvényes magyar útlevél, érvényes állampolgársági bizonyítvány, ellenkező bizonyításig honosítási okirat, ha a magyar állampolgár magyar állampolgárságát az előbbiekben felsorolt módon nem tudja igazolni, a magyar állampolgárság - ellenkező bizonyításig és az érvényességi idő lejártát követő egy évig - az érvényesség időtartamának lejárta miatt érvénytelen magyar útlevéllel, illetőleg a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adataival igazolható), személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, külföldi állampolgár házasuló állampolgárságát külföldi úti okmánnyal, a más állam által kiállított állampolgársági okirattal, a magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, valamint úti okmánnyal igazolhatja; családi állapot igazolására szolgáló okiratok (Magyarországon élő magyar állampolgár nőtlen, hajadon családi állapotát igazolni nem kell); a külföldi állampolgár és a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező hontalan tanúsítvánnyal igazolja, hogy házasságkötés a reá irányadó jog szerint nem ütközik akadályba (érvényességi ideje általában 6 hónap); nem Magyarországon született házasuló születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban (OFFI - Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda vagy magyar külképviseleti szerv - konzul által készített fordítás fogadható el); külföldön kiállított okirat a magyar törvény szerint teljes bizonyító erővel ha nemzetközi szerződésből, illetve viszonossági gyakorlatból más nem következik – a magyar törvény szerinti bizonyító erővel csak akkor rendelkezik, ha azt a hivatásos konzuli tisztviselő diplomáciai felülhitelesítéssel látta el.

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak):

Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 4. pontja alapján a házasságkötéssel kapcsolatos eljárás illetékmentes (Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól szóló 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete értelmében a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésért fizetendő díj 15.000.-Ft., hivatali helyiségen kívüli házasságkötésért fizetendő díj 20.000.-Ft.)

Alapvető eljárási szabályok:

Ha valakinek több állampolgársága van, és ezek közül az egyik állampolgársága magyar, ezt a személyt az anyakönyvi eljárás tekintetében magyar állampolgárnak kell tekinteni (külföldi állampolgársága nem anyakönyvezhető). Ha valakinek több nem magyar állampolgársága van, ezek közül csak az az állampolgársága anyakönyvezhető, amely állam területén a lakóhelye van, ha több állam területén van lakóhelye, az az állampolgárság, amely állammal a kapcsolata a legszorosabb. A házasulók a házassági szándék bejelentésekor nyilatkozhatnak arról, hogy a házasságkötés után milyen házassági nevet kívánnak viselni. A házasság megkötéséig a korábbi nyilatkozat megváltoztatható. Ha a szülők a házasságkötés után nem viselnek közös házassági nevet, a házasságkötést megelőző eljárás során megállapodhatnak a – házasságukból származó – születendő gyermek családi nevéről. A gyermekek nevére vonatkozó megállapodás legkésőbb az első közös gyermek születésének anyakönyvezéséig módosítható.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Derecske közigazgatási területén megkötendő házasságot a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Anyakönyvvezetőjénél - 4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám, B épület 3. számú irodában ügyfélfogadási időben.

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 - 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 – 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

Hivatali munkaidőn, hivatali helyiségen kívüli házasságkötés engedélyezése, illetve kötelező várakozási idő alóli felmentés: 8 nap

Igénybe vehető elektronikus programok elérése:

Az anyakönyvi eljárásban – főszabály szerint – a hatóság nem tart elektronikus úton kapcsolatot az ügyféllel.

Időpontfoglalás:

Telefonon: +36 (54) 548-087

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
Az anyakönyvvezető és az anyakönyvi szervek eljárásáról és kijelöléséről, valamint az anyakönyvezéshez szükséges képesítési feltételekről szóló 174/2017. (VI.30.) Korm.rendelet
Az anyakönyvezési feladatok ellátásnak részletes szabályairól szóló 429/2017. (XII.20.) Korm.rendelet
Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
A nemzetközi magánjogról szóló 2017. évi XXVIII. törvény

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelete az anyakönyvi eljárás egyes engedélyezési szabályairól és díjairól

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook