Responsive image


Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának igazolása

Feltöltve: 2016-04-12 10:23:40

Hatósági ügy neve:

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának igazolása

Ügytípus/eljárástípus:

Közigazgatási hatósági ügy

Ügy rövid leírása:

A kérelmező lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes jegyző hatáskörébe tartozik a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának igazolása. A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását. A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az esetben a jogosultsági feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló (korábban megállapított) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Derecske Város Önkormányzat Jegyzője

Eljáró szerv illetékességi területe:

Derecske város közigazgatási területe

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

Az igénylő által kitöltött kérelemnyomtatvány, a család rendszeres havi jövedelmét igazoló okiratok, továbbá

családban élő kérelmező esetén:

 • az egy háztartásban élő személyek jövedelméről szóló igazolás,
 • jövedelemmel nem rendelkező családtag esetén: a Munkaügyi Központnál álláskeresőként való regisztrálás tényét igazoló határozat, vagy a rendszeres jelentkezési kötelezettség tényét igazoló kiskönyv,
 • 16. életévét betöltött, nappali tagozaton tanulmányokat folytató gyermek részére, az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás,
 • nyilatkozat ösztöndíj támogatásról,
 • gépkocsival rendelkező kérelmező esetén a személygépkocsi forgalmi engedélye
   

  egyedülálló, vagy gyermekét/gyermekeit egyedül nevelő kérelmező esetén:

 • fenti dokumentumok
 • egyedülállóság tényét igazoló irat (válás megállapításáról szóló jogerős bírósági ítélet)
 • nyilatkozat gyermektartásdíjról,
 • nyilatkozat családi állapotról

Eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak):

Az eljárás költség- és illetékmentes

Alapvető eljárási szabályok:

Hátrányos helyet: Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

Halmozottan hátrányos helyzet: Halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a hátrányos helyzet a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,

b) a nevelésbe vett gyermek,

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Személyesen vagy meghatalmazott útján a Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztályán (4130 Derecske, Köztársaság út 87. szám „B” épület 2. számú iroda) ügyfélfogadási időben, vagy postai úton vagy elektronikus úton – ügyfélkapus azonosítást követően – az e-Papír szolgáltatás igénybevételével.

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 – 16.00, péntek: 8.00 - 12.00(szerda: nincs ügyfélfogadás)

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

Ügyintézési határidő: sommás eljárásban 8 nap, teljes eljárásban 60 nap

Fellebbezési határidő: a határozat közlésétől számított 15 napon belül

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

A hátrányos és halmozottan hátrányos helyezet fennállásának igazolására szolgáló kérelem része a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására irányuló kérelemnek.

Hátrányos helyzet, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának igazolására szolgáló kérelem

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1993. évi XXXI. törvény

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet

A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

 

 

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook