Responsive image


Közút nem közlekedési célú igénybevétele

Feltöltve: 2016-05-24 18:59:05

Hatósági ügy neve:

Közút nem közlekedési célú igénybevétele

Az ügy rövid leírása:

A közút területén, az alatt vagy felvett építmény, vagy más létesítmény elhelyezéséhez a közút területének nem közlekedési célú elfoglalásához, illetve az út forgalmi rendjének ideiglenes megváltoztatásához a közút, illetve a közterület felbontásához a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges.

Hozzájárulás nélkül a közterület csak rendkívüli igénybevétel esetén vehető igénybe, ha az közmű, közműalagút, vasútüzemi berendezés, távközlési vezeték vagy csővezeték halasztást nem tűrő kijavítása, árvíz- vagy belvízvédekezés, helyi vízkárelhárítás vagy elemi csapás miatt szükséges. De a közút rendkívüli igénybevételét az igénybe vevő köteles a közút kezelőjének - az igénybevétel megkezdése előtt, de legkésőbb azzal egyidejűleg - bejelenteni, az élet- és vagyonbiztonság érdekében szükséges intézkedéseket megtenni, és az igénybe vett útterületet a közút kezelőjének előírásai szerint helyreállítani. A bejelentés elmulasztását úgy kell tekinteni, hogy a közutat az előírt hozzájárulás nélkül vették nem közlekedési célból igénybe.

Ki veheti igénybe:

Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szerv, szervezet, gazdasági társaság, aki/amely az adott településen közterületet kíván igénybe venni, használni, hasznosítani útfelbontás céljából.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Eljáró szerv illetékességi területe:

Derecske Város Közigazgatási területe

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Személyesen vagy postai úton: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Településfejlesztési és Beruházási Osztály 4130 Derecske, Köztársaság út 87. C épület 2. számú irodahelyiség

Ügyintéző: Papp Tibor

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 – 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 – 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

21 nap

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Kérelem közút nem közlekedési célú igénybevételéhez szükséges hozzájárulás iránt

Szükséges dokumentumok:

  • kitöltött kérelem,
  • az előzetes közútkezelői hozzájárulás másolata, vagy iktatószáma (ha van ilyen),
  • legalább két, egymásra merőleges irányból készült fotó a kiinduló állapotról,
  • az igénybevételt feltüntető terv (helyszínrajz, vázlat, műszaki leírás) 3 példányban,
  • a közút érintett szakaszának hossz- és keresztszelvénye 3 példányban,
  • az igénybevétel miatt szükséges forgalomszabályozás (korlátozás, forgalomelterelés) terve 3 példányban.

Időpontfoglalás:

+36 (54) 410-078 (137-es mellék)

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény
A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény
Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. évi (XII. 20.) Korm. rendelet
A közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeiről szóló 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet
A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V.31.) KHVM rendelet
A közterület-használat rendjéről és feltételeiről szóló 25/2018. (X.26.) önkormányzati rendelet

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook