Responsive image


Közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése

Feltöltve: 2016-05-25 13:55:22

Hatósági ügy neve:

Közterületen lévő fás szárú növény kivágásának engedélyezése

Ügy rövid leírása:

A közterületen lévő fás szárú növények kivágásának engedélyezését és a pótlásra való kötelezést a fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: R.) szabályozza. A R. hatálya az 1. § (1) bekezdése szerint a fákra, cserjékre (a továbbiakban együtt: a fás szárú növényekre) terjed ki. A R. rendelet hatálya nem terjed ki:
- a külön törvény hatálya alá tartozó fás szárú növényekre;
- az energetikai célból termesztett, fás szárú növényekből álló, külön jogszabály szerint létesített ültetvényekre;
- a szennyvíz, szennyvíziszap és hígtrágya elhelyezésére, hasznosítására szolgáló fával borított területre;
- az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozó területre.

A közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. Az engedély kiadására irányuló kérelem a R. 2. melléklet szerinti forma-nyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal nyújtható be.

A jegyző a fás szárú növény kivágása iránti kérelmet elutasítja, ha
- a kérelmező a fás szárú növény pótlásáról hiánypótlási felhívás ellenére sem nyilatkozott;
- a fás szárú növény áttelepítése szakmai és településrendezési szempontból célszerű és kivitelezhető; vagy
- az természetvédelmi vagy környezetvédelmi érdeket sért.

Amennyiben a jegyző ügyintézési határidőn belül nem dönt a fás szárú növény kivágásáról, az engedélyt a kérelemben foglaltak szerint megadottnak kell tekinteni.
A település szempontjából kiemelt szakmai, tudományos, település- és kultúrtörténeti értéket képviselő fás szárú növény kivágásának kérelmezése esetén a jegyző az eljárás megindításáról szóló értesítést öt napon belül hirdetményi úton, valamint – ha a település ilyennel rendelkezik – a település hivatalos honlapján is közzéteszi a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvényben meghatározott ügyféli jogok biztosítása céljából. Ez esetben az ügyintézési határidő negyvenöt nap.

A település belterületén a fás szárú növénynek az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okból történt kivágása esetén - a kivágás tényét az azonnali intézkedést foganatosító 3 napon belül a R. 2. melléklet szerinti formanyomtatványon vagy annak megfelelő tartalommal bejelenti a kivágás helye szerint illetékes jegyzőhöz;
- ha a pótlás környezeti feltételei adottak, a jegyző a tulajdonost a pótlásra kötelezi.

A jegyző a fás szárú növénnyel rendelkezni jogosultat a fás szárú növény kivágására kötelezi, ha a fás szárú növény az élet- vagy vagyonbiztonságot veszélyezteti, és e veszély másként nem hárítható el. A közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a használó köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról. A telepítendő cserje esetében 3 éven belül kell biztosítani a legalább azonos területi borítást. A pótlás céljából történő telepítést meg kell ismételni, ha a telepítést követő vegetációs időszak kezdetén a fás szárú növény nem ered meg. A szakszerű pótlás teljesítését a jegyző ellenőrzi.

Amennyiben a közműfektetés a fás szárú növény megtartásával nem valósítható meg, a jegyző a kivitelezőt a fás szárú növény pótlására kötelezi. Amennyiben a fás szárú növény pótlása a földrészlet adottsága miatt nem vagy csak részben teljesíthető, a pótlást a jegyző által kijelölt más ingatlanon történő telepítéssel kell teljesíteni. Amennyiben ilyen ingatlan a település beépítettsége miatt nem jelölhető ki, a jegyző a használót a települési önkormányzat által rendeletben meghatározott kompenzációs intézkedés megtételére kötelezi. A fás szárú növény kivágása esetén a pótlási kötelezettséget a sajátos építményfajta rendeltetésére tekintettel kell teljesíteni.

Az eljárás menete, illetéke:

Az eljárás megindítására az ügyintézéshez használt formanyomtatvány benyújtásával van lehetőség. Az eljárás illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCII. törvény alapján 3.000 Ft.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Eljáró szerv illetékességi területe:

Derecske Város Közigazgatási területe

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Személyesen vagy postai úton: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztály 4130 Derecske, Köztársaság út 87. B épület 1. számú irodahelyiség

Ügyintéző: Nagy Imréné

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 – 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 – 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

Elintézési határidő: 21 nap

Fellebbezési határidő: 15 nap

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Fakivágási engedély kérelem/bejelentés

Időpontfoglalás:

+ 36 (54) 410-078 (123-as mellék)

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény
A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Felhívom a figyelmét, hogy: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) bekezdése szerint: „Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell.”

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook