Responsive image


Kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

Feltöltve: 2016-05-25 14:10:08

Hatósági ügy neve:

Kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételei

Az ügy rövid leírása:

Aki a Magyar Köztársaság területén - a külön törvényben meghatározott egészségügyi szolgáltatás, a külön törvényben meghatározott fémkereskedelmi engedélyköteles tevékenység, valamint a külön törvényben meghatározott dohánytermék-kiskereskedelmi engedélyköteles tevékenység és ehhez kapcsolódóan a külön törvényben meghatározott dohányboltban árusított egyéb termékek értékesítésére irányuló kereskedelmi tevékenység kivételével- kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltatói tevékenységet, valamint a kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytat, továbbá termékeket forgalmaz, köteles a tevékenységét bejelenteni, vagy a kizárólag üzletben forgalmazható termékek forgalmazása esetén az üzlet működési engedélyét beszerezni.

Illetékesség: A Kormány kereskedelmi hatóságként és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolgtv.) szerinti szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságként – a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk és egyéb tárgyak forgalmazása kivételével, továbbá a 26. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel –

a) a mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, az üzleten kívüli kereskedelem, a csomagküldő kereskedelem, az automatából történő értékesítés, valamint a közlekedési eszközön folytatott értékesítés esetében a 6. § (1), (2) és (4)–(7) bekezdése, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Kertv.) 3. § (1) és (5) bekezdése, 6/G. § a) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében a kereskedő székhelye szerinti település jegyzőjét,

b) az a) pontban nem említett kereskedelmi tevékenységek esetében e rendelet, a Kertv. 3. § (1) és (5)–(8) bekezdése, 5. § (5) bekezdése, 6. § (2) bekezdés a) pontja, 6. § (5) bekezdése, 6/G. § a) és b) pontja, valamint e rendelkezésekkel összefüggésben a Kertv. 9. § (1), (4) és (5) bekezdése tekintetében a kereskedelmi tevékenység helye szerinti település jegyzőjét jelöli ki.

A bejelentésről, és a működési engedélyről a jegyző jogszabályban meghatározott adattartalommal nyilvántartást vezet. A jegyző által vezetett nyilvántartás nyilvános, a jegyző a nyilvántartást az önkormányzat honlapján közzéteszi.

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység esetében az ügyintézés határideje és díja:

A szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság a szolgáltatót a Szolgtv. 23. § (1) bekezdés a) pontja szerinti bejelentés megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül hivatalból nyilvántartásba veszi, kivéve, ha a bejelentés alapján folytatott ellenőrzési eljárás keretében megállapította, hogy a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságot szabályozó jogszabályban foglalt előírásoknak.

Az eljárás illeték köteles, melyet a bejelentés benyújtásával egy időben, 3.000 Ft értékű illetékbélyegben kell leróni.

A bejelentés kötelező tartalma:

  • kitöltött bejelentés

  • személyazonosításhoz szükséges iratok

  • a kereskedelmi tevékenység végzésére jogosító és az üzlethelyiség használatára való jogosultságot igazoló okiratok (a tulajdoni lap kivételével)

  • a jogcímre vonatkozó igazoló okiratok, közös tulajdon esetén a tulajdonostárs, haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat

  • nyilatkozat zajkibocsátási határérték megállapításáról

  • illetékbélyeg 3.000. – Ft.

 

A kizárólag üzletben forgalmazható termékekre, valamint az ilyen termékeket forgalmazó üzletek működési engedélyezésére vonatkozó kérelem kötelező tartalma:

Kitöltött kérelem nyomtatvány, valamint a kérelemhez eredetben, vagy hitelesítésre alkalmas másolatban /az eredeti bemutatása mellett/ csatolni kell:

  • nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével)

  • haszonélvezet esetében (ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező) a haszonélvező hozzájárulását igazoló okiratot,

  • közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okiratot.

A jegyző szerzi be a szakhatóságok hozzájárulását, a tulajdonjogot igazoló tulajdoni lapot.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Eljáró szerv illetékességi területe:

Derecske Város Közigazgatási területe

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztály 4130 Derecske, Köztársaság út 87. B épület 1. számú irodahelyiség

Ügyintéző: Nagy Imréné

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 – 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 - 12.00 óra.

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

Elintézési határidő: 21 nap

Fellebbezési határidő: 15 nap

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Bejelentés bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységben változás történt, illetve változik a nyitvatartási idő

Bejelentés bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység adatainak változása

Bejelentés bejelentés köteles kereskedelmi tevékenységről

Bejelentés köteles bezárt és a működési engedély visszaadása

Bejelentés működési engedély módosítása

Kérelem működési engedély kiadására

Időpontfoglalás:

+36 (54) 410-078 (123-as mellék)

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény
A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
A nem dohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény
A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény
A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény

 

 

 

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook