Responsive image


Ipari telephellyel kapcsolatos eljárások

Feltöltve: 2016-05-26 13:25:05

Hatósági ügy neve:

Ipari telephellyel kapcsolatos eljárások

Ügy rövid leírása:

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) tartalmazza a bejelentés és telepengedély alapján gyakorolható ipari tevékenységek folytatásának szabályait.

1.1 Bejelentésre vonatkozó szabályok:

Bejelentés alapján gyakorolhatók
• a R. 1. számú mellékletben meghatározott ipari tevékenységek,
• a R. 2. számú mellékletben meghatározott ipari tevékenységek akkor,

◦ ha külön jogszabályban ipari területként meghatározott területen végzik a tevékenységet,

◦ nem ipari területen akkor, ha a telepként szolgáló építmény vagy építményen önálló rendeltetési egység a tevékenység végzésének megfelelő rendeltetéssel 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi vagy végleges fennmaradási engedéllyel rendelkezik.

 

A bejelentés-köteles tevékenységek a tevékenység megkezdésére irányuló szándék bejelentését követően folytathatók. Derecske közigazgatási területén a bejelentéshez kötött ipari tevékenység folytatója az ipari tevékenység megkezdését megelőzően a R. által előírt adattartalmú formanyomtatványon köteles Derecske Város Önkormányzat Jegyzőjének bejelenteni a folytatni kívánt ipari tevékenységet.

A jegyző haladéktalanul köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a bejelentésben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

Amennyiben megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen nem végezhető, az ipari tevékenység végzését megtiltja és a telepet bezáratja.

Amennyiben a telepen a bejelentés-köteles tevékenység végezhető a jegyző a telepet nyilvántartásba veszi.

A jegyző a bejelentés másolatát a nyilvántartásba vételt követően a nyilvántartási számmal együtt kézbesítés útján megküldi a bejelentőnek, a R. 4. § - ban felsorolt szakhatóságoknak, valamint a 9. § (1) bekezdésben megjelölt hatóságoknak.

Bejelentés-köteles tevékenység esetében a R. 4. § a), b), d), e) és f) pontjában megjelölt elsőfokú hatóságok a bejelentés kézhezvételét követő naptól számított harminc napon belül a telepen ellenőrzést folytathatnak le, ha

a) a tevékenység a 2. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja alapján minősül bejelentés-kötelesnek, illetve

b) a tevékenységre a 4. § - ban meghatározott követelmények vonatkoznak, illetve ha a tevékenység az ott megjelölt hatásokkal járhat.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség a bejelentés kézhezvételétől számított harminc napon belül a telepen ellenőrzést folytat le, ha a tevékenység a R. 5. számú melléklet II. pontban szerepel.

Hivatkozott hatóságok az ellenőrzést követő nyolc napon belül annak eredményéről tájékoztatják a jegyzőt.

A telep működésével kapcsolatos - a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 97. § (2) bekezdésében meghatározott - figyelemfelhívás esetén a környezetvédelmi feladatkörben eljáró illetékes megyei kormányhivatal - szükség szerint megteszi a hatáskörébe tartozó intézkedéseket, valamint megkeresi a jegyzőt.

1.2 Telepengedélyezésre vonatkozó szabályok:

A R. 2. számú mellékletében található tevékenységek – kivéve amelyek bejelentés alapján végezhetők - csak jogerős telepengedély birtokában kezdhetők meg, illetve folytathatók.

Derecske közigazgatási területén a telepengedély köteles tevékenység gyakorlója a R. által előírt adattartalmú formanyomtatványon köteles Derecske Város Önkormányzat Jegyzőjéhez telepengedély iránti kérelmet benyújtani.

A jegyző a telepengedély iránti kérelem beérkezését követően köteles meggyőződni arról, hogy a helyi építési szabályzat, szabályozási terv, meghatározott övezeti besorolás, illetőleg azok hiányában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 18. § (2) bekezdése szerint a kérelemben feltüntetett telepen az adott tevékenység végezhető-e.

A jegyző a telepen helyszíni szemlét tart, amelyről értesíti
a) a kérelmezőt;

b) a teleppel közvetlenül szomszédos - a teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlan tulajdonosát, társasház esetében a közös képviselőt, illetve az intézőbizottság elnökét, lakásszövetkezet esetében az elnököt;

c) az eljárásban közreműködő szakhatóságokat (R. 4. §).

Az értesítésben a jegyző felhívja a b) pontban megjelöltek figyelmét, hogy távolmaradásuk a szemle megtartását nem akadályozza.

Távolmaradás esetén a szemle időpontja előtt a jegyzőhöz írásban beadott észrevételeket a jegyző a szemlén ismerteti.

A szakhatóságok szakhatósági állásfoglalásukat a szemle megállapításairól felvett jegyzőkönyvbe mondhatják.

A helyszíni szemléről a jegyző jegyzőkönyvet készít, a jegyzőkönyv egy-egy példányát megküldi azoknak a személyeknek, akiket a szemle időpontjáról értesített.

A jegyző a telepengedélyt akkor adja ki, ha megállapítja, hogy az adott tevékenység a telepen végezhető, illetve a szakhatósági hozzájárulások, alapján megállapítja, hogy a telep megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

A jegyző megfelelő határidő kitűzésével kötelezheti a telepengedély jogosultját meghatározott átalakítások vagy változtatások elvégzésére, illetve intézkedések megtételére.

A jegyző a telepet a telepengedély megadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

1.3 A tevékenység végzésére vonatkozó szabályok megsértésének jogkövetkezményei:

Abban az esetben, ha az ipari tevékenység folytatója tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem tesz eleget, vagy telepe a hatályos jogszabályi, valamint az engedély alapját képező feltételeknek nem felel meg és felszólítás ellenére sem teszi meg a szükséges intézkedéseket a jegyző hivatalból vagy a vonatkozó jogszabályi előírások megtartásának ellenőrzésére egyébként jogosult más hatóság kezdeményezésére, az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb 90 napra, a tevékenység telephelyen történő gyakorlását felfüggesztheti, valamint a napi üzemeltetési, nyitvatartási időtartam meghatározásával vagy más módon korlátozhatja, vagy a telepet ideiglenesen bezárathatja.

1.3.1 Termelő tevékenység esetén:

Amennyiben a tevékenység folytatója

a) telepengedély-köteles tevékenységet folytat telepengedély nélkül vagy bejelentés-köteles tevékenységet folytat bejelentés nélkül, vagy

b) a tevékenység gyakorlását felfüggesztő, korlátozó, illetve a telep ideiglenes bezárását elrendelő határozatban meghatározott időtartam alatt sem tesz eleget a határozatban foglaltaknak, a jegyző az ipari tevékenység folytatását megtiltja, illetve a telepengedélyt visszavonja, és a tevékenységet, illetve a telepet törli a nyilvántartásból.

A jegyző a telepengedély visszavonásáról, illetve a tevékenység megtiltásáról szóló határozatát közli az ipari tevékenység folytatójának és a R. 4. §-ban, valamint a 9. § (1) bekezdésben megjelölt hatóságoknak.

1.3.2 A szolgáltatási törvény hatálya alá tartozó tevékenységek esetén:

Ha a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóság ellenőrzése során megállapítja, hogy a szolgáltató a bejelentés-köteles tevékenységet bejelentés nélkül ténylegesen folytatja, ideértve azt az esetet is, ha a szolgáltató a bejelentés előírt adataiban bekövetkezett változás bejelentését elmulasztotta, bírságot szab ki, és

a) ha a szolgáltató egyébként megfelel az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, hivatalból nyilvántartásba veszi, vagy az adatváltozást a nyilvántartásba bejegyzi; vagy

b) ha a szolgáltató nem felel meg az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultságra vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az adott szolgáltatási tevékenység megkezdésére és folytatására való jogosultság megfelelő igazolásáig határozatban megtiltja az adott szolgáltatási tevékenység folytatását.

2. Ipari tevékenység megszüntetése

Az ipari tevékenység megszüntetését az ipari tevékenység végzője köteles a jegyzőnek a megszűnést követően haladéktalanul bejelenteni és – telepengedély-köteles tevékenység esetében - a telepengedélyt leadni. A telepet a jegyző törli a nyilvántartásból.

A hatáskörrel rendelkező szerv neve:

Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

Eljáró szerv illetékességi területe:

Derecske Város Közigazgatási területe

Eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje):

Személyesen vagy postai úton: Derecskei Közös Önkormányzati Hivatal Jogi és Igazgatási Osztály 4130 Derecske, Köztársaság út 87. B épület 1. számú irodahelyiség

Ügyintéző: Nagy Imréné

Ügyfélfogadás ideje:

Hétfő, kedd, csütörtök: 8.00 - 12.00 és 13.00 – 16.00, szerda: nincs ügyfélfogadás, péntek: 8.00 – 12.00

Ügymenet és ügyintézési határidő (elintézési, fellebbezési határidő):

Elintézési határidő: 21 nap

Fellebbezési határidő: 15 nap

Az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok:

Bejelentés bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról, illetve a bejelentés köteles ipari tevékenység adataiban történt változásról

Bejelentés bejelentés-köteles ipari tevékenység folytatásáról

Bejelentés ipari tevékenység megszüntetéséről

Kérelem telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséhez

Bejelentés ipari tevékenység megszüntetésére

Bejelentés-köteles tevékenység esetén a bejelentéshez eredetben, vagy másolatban eredeti bemutatása mellett csatolni kell:

- nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);
- haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okiratot.

Telepengedély-köteles tevékenység esetén a kérelemhez eredetben, vagy másolatban eredeti bemutatása mellett csatolni kell:

- a hatályos ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisnak a kérelem II. pont 3. alpont a)-e) alpontjában felsoroltakkal kiegészített példányát;

- nem a kérelmező tulajdonában lévő telep esetében a telep használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okiratot (a tulajdoni lap kivételével);

- haszonélvezet esetében a haszonélvező, illetve közös tulajdon esetében a tulajdonostárs hozzájárulását igazoló okiratot;

- eljárási és szakhatósági igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló okiratot.

Időpontfoglalás:

+36 (36) 410-078 (123-as mellék)

Az ügytípushoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke:

A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013. (II.27.) Korm. rendelet
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
A telepengedélyezési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatás díjáról szóló 35/1999. (X. 13.) BM rendelet
A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

Tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

Felhívom a figyelmét, hogy: az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) bekezdése szerint: „Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell."

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook