Responsive image


Közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó szabályozás

Feltöltve: 2017-04-25 15:41:22

Közterületek filmforgatási célú használatára vonatkozó szabályozás

 

2016. október 1-jétől a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (továbbiakban: Törvény) 34. § (3) bekezdése értelmében „a települési önkormányzat a közterületek filmforgatási célú használatát legfeljebb a törvény 3. mellékletnek megfelelő mértékben meghatározott díj ellenében biztosíthatja.”

A közterületi filmforgatási célú használatért fizetendő díjat a Törvény 3. számú melléklete határozza meg. A közterület használat iránti kérelmet a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál – a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint – kell benyújtani, amely a települési önkormányzat Képviselő-testületének rendeletében foglalt feltételek felhasználásával elkészíti a hatósági szerződés tervezetét.

Derecske Város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterületek használatának rendjéről szóló 21/2013. (IX. 6.) önkormányzati rendelet közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó szabályozása:

19/A. §

(1) A közterület filmforgatási célú használatára vonatkozó hatósági szerződés abban az esetben hagyható jóvá, ha a kérelmező a következő feltételek teljesítését vállalja a hatósági szerződésben:

a) az eredeti állapot helyreállítását,

b) az igénybe vett közterület és a közterületen elhelyezett tárgyak rendben- és tisztán tartását,

c) a keletkezett hulladék elszállításáról való gondoskodást,

d) a filmforgatással érintett lakosság és vállalkozás tájékoztatását a filmforgatással kapcsolatos lényeges információkról,

e) az esetleges forgalomkorlátozásokról tájékoztató megjelentetését a helyi médiában, továbbá

f) a filmforgatás miatti vagy azzal összefüggésbe hozható esetleges károk megtérítését, beleértve a harmadik személy által az önkormányzat felé érvényesített kárt is.

 

(2) A filmforgatással érintett közterület elhelyezkedésétől függően külön megállapodás kötendő a hatósági szerződéshez, különösen a felmerült költségek tekintetében a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedéssel érintett útvonal esetén a közlekedési szolgáltatóval.

19/B. §

(1) A filmforgatást akadályozó, de a kérelmezőnek nem felróható, valamint a rendkívüli természeti események esetén az akadály elhárulása után az esetleges kárelhárítást vagy helyreállítást követő 10 munkanapon belül biztosítja újra a közterületet olyan időtartamban, ameddig a filmforgatás akadályozva volt.

(2) A filmforgatási célú közterület-használat legfeljebb 500 m2 területre és egy hét időtartamra adható, ami egy alkalommal legfeljebb egy héttel meghosszabbítható.

(3) Vasárnapra és ünnepnapra vonatkozó filmforgatási célú közterület-használat nem hagyható jóvá. A közterület-használat naponta 7 és 21 óra közötti időtartamra vonatkozhat.

(4) A filmforgatás során a szomszédos lakó ingatlanok gyalogos vagy gépkocsival történő megközelítését a közterület-használó köteles folyamatosan biztosítani. E kötelezettséget nem tartalmazó hatósági szerződés nem hagyható jóvá.

(5)1

(6) A hatósági szerződést átruházott hatáskörben a polgármester hagyja jóvá.

 


A mindenkor hatályos mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény és a közterületek és az állami tulajdonban álló ingatlanok filmforgatási célú használatának részletes szabályairól szóló 302/2016. (X. 13.) Korm. rendelet elérhető a Nemzeti Jogszabálytár (www.njt.hu) honlapon.

 

3. melléklet a 2004. évi II. törvényhez2

A települési önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú használatának díjai a használat célja szerint

 

A

B

C

D

E

F

1

Közterület-
besorolás

Forgatási terület
(F)

 

Ft/m2/nap

Technikai terület
(T)

Ft/m2/nap

Stábparkolási terület
(P)

Ft/m2/nap

Kiürítési terület
(K)

Ft/m2/nap

Közlekedés elől elzárt terület
(E)

Ft/m2/nap

 

 

2

 

A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény 1. mellékletében
felsorolt világörökségi
területek

2 084

1 042

521

521

100

Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek*

1042*

521*

261*

261*

50*

 

 

3

 

 

Budapest turisztikailag
kiemelt területei

833

416

208

208

40

Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek*

416*

208*

104*

104*

20*

 

 

4

 

Budapest Közigazgatási
határán belüli területek az 1-2. kategórián kívül

312

156

104

104

10

Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek*

156*

78*

52*

52*

5*

 

 

 

 

 

 

5

 

A város, a megyei
jogú város, a járásszékhely város, a község turisztikailag
kiemelt területei

521

208

208

208

20

Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek*

261*

104*

104*

104*

10*

6

A város, a megyei
jogú város, a járásszékhely város, a község nem turisztikailag
kiemelt területei

208

156

104

104

10

Töredék nap esetén az alábbi díjak érvényesek*

104*

78*

52*

52*

5*

A melléklet alkalmazásában:

a) közlekedés elől elzárt terület: A filmforgatás által nem használt, de a filmforgatás érdekében a gyalogos és a járműközlekedés elől elzárt terület. A biztonsági terület nagyságának a forgatási terület nagyságával arányos mértékben kell állnia. Az arányosság mértéke a közút kezelője által elfogadott forgalomtechnikai terv alapján kerül meghatározásra.

b) forgatási terület: A filmforgatás során a felvételi képmezőben szereplő színészek, egyéb közreműködők, díszletelemek, berendezési tárgyak, kellékek, járművek által elfoglalt terület.

c) kiürítési terület: A b), d) és e) pont szerinti kategóriákba tartozó területeken, a filmforgatási napot megelőző napon, kifejezetten a forgatási, technikai, illetve a stábparkolási terület kiürítésének szándékával igénybe vett terület, amennyiben a területen a d) pont szerinti tevékenységen kívül más nem történik.

d) stábparkolási terület: A b) és e pont szerinti kategóriákba nem tartozó, a forgatás és technikai kiszolgálás helyszínétől területileg elválasztható háttérkiszolgáló egységek és járművek által elfoglalt terület.

e) technikai terület: A filmforgatási helyszín közvetlen környezetében felvonuló, a filmforgatás technikai megvalósulását elősegítő eszközök (különösen kamerák, világító és hangrögzítő berendezések), az azt kezelő stáb, műszaki személyzet, a filmforgatást közvetlenül kiszolgáló egyéb egységek és járművek által elfoglalt terület.

1 Hatályon kívül helyezte a 14/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet 3. §. Hatálytalan: 2017. IV. 1-től.


2 Megállapította: 2016. évi CLXIII. törvény 22. §, 1. melléklet. Hatályos: 2016. XII. 16-tól.

E-önkormányzat portál


Ajánló


Étlap


Ajánló


Ajánlatunk

Responsive image

Facebook